Sağlığa ve Tıp Eğitimine Bir Darbe Daha

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

TBMM yasama dönemi sonuna doğru 12 Haziran 2014 günü Hükümet tarafından  sağlık alanına ilişkin 46 maddelik bir Tasarı sunuldu. Tasarının adı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.” Tasarıda;

 Sağlık Bakanı’nın başında bulunduğu bir Enstitü Başkanlığı, yine Sağlık Bakanı’nın başında bulunduğu içinde tıp Fakülteleri ve sağlık bilimleri fakülteleri bulunan bir üniversite kurulmasına yönelik maddeler bulunuyor. Bu kuruluşların, Sağlık Bakanı ve atadığı kişiler aracılığı ile yönetilmesi, sermaye ile yakın işbirliği ve ortaklık yapısı içinde çalışması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı bütçesi dışında genel bütçeden ciddi bir kaynak transferinin ve ciddi bir kadro kullanımının amaçlandığı anlaşılıyor. Her iki kuruluşun bir bütün olarak üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevleri ile TÜBİTAK’ın işlevlerini üstlenmesine yönelik bir tasarımın yapıldığı görülüyor.

46 Maddelik tasarının içindeki diğer maddelerde, üniversitelerarası kurulun lisansüstü eğitime ve doçentlik sınavlarına ilişkin yetkilerinin Yükseköğretim Kuruluna verilmesine, aile hekimlerine aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutturulmasına, yoğun bakım yan dal uzmanlık süresinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlığı yönünden üç yıldan iki yıla indirilmesine yönelik maddelerin de içinde olduğu çok farklı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan düzenlemeler bulunuyor.

Söz konusu tasarının görüşmelerine 19 Haziran 2014 günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda başlandı. Komisyon bir alt komisyon kurulmasına karar verdi. Aynı gün saat 17.00’de yedi Milletvekilinden oluşan alt komisyon çalışmalara başladı. Alt Komisyon, Türk Tabipleri Birliği, Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı, Sendikalar, Vakıf Üniversiteleri temsilcileri bazı mesleki ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin görüşlerini dinledi. Yükseköğretim Kurulu’nun yükseköğretimi bütünüyle etkileyen bu tasarı ile ilgili olarak komisyon toplantısına katılıp görüşlerini dile getirmediği görüldü. Arkasından 20 Haziran 2014 günü saat 14.00’e kadar çalışmalara ara verdi.  Saat 14.00’te başlayan alt komisyon toplantısında madde görüşmelerine başlandı ve gece yarısı 01.30 civarında görüşmeler tamamladı.

Türk Tabipleri Birliği adına komisyon toplantılarına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Hukuk Bürosundan Av. Ziynet Özçelik katıldı. Tasarı’nın alt komisyon çalışmalarında CHP milletvekili Aytuğ Atıcı başta olmak üzere muhalefet partilerinden milletvekillerinin ciddi çabalarına rağmen özüne ilişkin esaslı bir değişiklik yapılmaksızın tasarı alt komisyonda kabul edildi. Tasarının üst komisyonda görüşmelerine 24 Haziran Salı günü başlanacağı belirtilmekle birlikte bu yasama döneminde görüşülmesinin tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizdir.

Prof. Dr. Gülriz Erişgen tarafından Türk Tabipleri Birliği adına alt komisyonda dile getirilen görüşler için tıklayınız.