Yeni Bir Torba Daha: Dayatma, Taşeronlaştırma, Güvencesizleştirme

Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan yeni Torba Yasa, Soma’da yaşanan iş cinayetinin yaralarını sarmak için gerekli düzenlemeler şeklinde sunuldu kamuoyuna.

Yanı sıra, çalışma yaşamında taşeronlukla ilgili sorunlara da çözüm getirilecekti bu düzenlemelerle.

Ancak, ilgili Komisyon çalışmalarında verilen önergelerle PTT şubelerinin işyeri açma ruhsatından muaf olmasından vergi ve prim affına, işverenlere işyeri hekimliği yetkisi verilmesinden aile hekimlerine getirilen yeni nöbete kadar birbiriyle ilgisiz pek çok düzenleme girdi Torba’ya.

16/6/2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonundan TTB’ye gönderilen bir yazıyla, 17/6/2014 tarihinde bu Tasarının Komisyonda görüşüleceği belirtilerek temsilci talep edilmiştir. Davet yazısı ekinde yer almayan Yasa Tasarısı haricen edinilmiş, üzerinde çalışılmış ve 17/6/2014 tarihli toplantıya Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr.Gülriz ERİŞGEN ile Merkez Konsey Hukuk Danışmanı  Av.Mustafa GÜLER katılmıştır.

Komisyon toplantısı, Soma Maden Faciası üzerine yer altı maden işlerindeki çalışma koşullarında az da olsa iyileştirme sağlayacak düzenlemelerin yanına ilgisiz başka düzenlemeler eklenmesine karşı çıkan, verilen önergelerin Meclis İçtüzüğüne aykırı olarak ele alındığını belirten usül tartışmasıyla başlamıştır. Bu tartışma gün boyu sürmüştür.

Torba Yasa Tasarısının geniş bir düzenleme alanına sahip olması sebebiyle Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra, bütün bakanlıklar, pek çok meslek  kuruluşu ve dernek de Komisyon toplantısına davet edilmiş; ancak Yasa Tasarısının maddelerine geçilmediğinden davetlilere söz verilmemiştir.

Türk Tabipleri Birliği, bu Tasarının;

-Aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezi hekimlerine yeni bir acil nöbeti dayatmasına,

- Uluslararası taşımacılık yapan deniz ve hava araçlarının seyrüsefer hallerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının kapsamı dışında tutulmasına,

-Ondan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin işverenlerinin eğitim alarak pek çok işyeri hekimliği görev ve yetkisini üstlenebilmesine,

-İşyeri hekiminin çalışma süresinin belirlenmesinde işyerindeki çırak ve stajyerlerin çalışan sayısına dahil edilmemesine,

-İşyerlerinde diğer sağlık çalışanlarının görev yapmalarının zorunlu olmaktan çıkartılmasına,

-Taşeron işçiliğini genişleten, kamu hizmetlerinin bir parçasının da taşeronlaştırılabileceğini belirten hükümlerine karşı çıkmaktadır.

Bu çerçevede, hazırlanan görüşler Komisyon Üyeleri ile paylaşılmıştır. Komisyon toplantısı 18/6/2014 tarihinde, saat 11’de yeniden başlamış olup halen sürmektedir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi