Herkesi Uyarıyoruz!

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve 5.5.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 42-45, 54, 60 ve 63. maddelerinde,   5237 sayılı TCK’nun 102-105, 5271 sayılı CMK’nun 231 ve 286,  5275 sayılı ceza ve Güvenlik Tedbirlerinim İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddelerini içeren değişiklikler yer almaktadır. Söz konusu yasa maddeleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili bölümlerdir.

Meclis alt komisyonlarında görüşülen ve kamuoyuna, “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ceza artırımını öngören düzenleme”  olarak yansıyan tasarı neler getirmektedir? Gerçekten kadın örgütlerinin talep ettiği düzenlemeleri içermekte midir?

Bu konuda Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneğinin kapsayıcı basın açıklamaları kamuoyunu bilgilendirici niteliktedir. (1,2)

Biz, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, cinsel taciz ve saldırıyı önlemeyecek, çocukları ve kadınları korumayacak, saldırganlar üzerinde caydırıcı etkisi olmayacak bu torba yasaya  itiraz ediyoruz.
Bileşeni olduğumuz Şiddete Son Platformu'nun basın açıklamasını tüm hekimlere ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

1.Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tasarı ile İlişkili Çocuk Ruh sağlığına Yönelik Eleştiriler. Basın Bildirisi. 23.05.2014.
http://www.cogepder.org.tr/images/pdf/basin_bildirisi_23.05.2014.pdf

2.Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği. Cinsel Şiddet Mağdurları Yine Yalnız Yine Çaresiz! “Devletin Öncelikli Sorumluluğu Faili Cezalandırmak Değil Kadını ve Çocuğu Korumak Olmalıdır” Basın Açıklaması. 31 Mayıs 2014.
http://www.psikiyatri.org.tr/news.aspx?notice=1271

3. TCK Değişiklik Tasarısı -Tablo

4. Yasa Tasarısı için tıklayınız...

BASIN AÇIKLAMASI
6 Haziran 2014

HERKESİ UYARIYORUZ!

 

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır.

Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı:  Özde cezasızlıktır!

AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak istiyor! 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını yaymaya çalıştığını biliyoruz.

Yasada kadın cinayetlerine ya da kadına karşı şiddete ilişkin bir düzenleme yapılmamış!

Türk Ceza Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik öneren bir yasada, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda tek bir düzenleme bile olmamasını hayretle karşılıyoruz. Tam tersine, kadınlara tecavüz sırasında uygulanan/uygulanacak şiddet konusunda erkeklere yeni “ceza indirimleri” geliyor! 

Cinayet davalarında ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılmadığını görüyoruz.

Kadının beyanı esas alınmalı!

Tasarıya, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında “çocuğun ve kadının beyanının esas alınması ve aksini ispat yükümlülüğünün erkekte olması”na ilişkin de hiçbir hüküm konmadığını görüyoruz.

15-18 yaş arası genç kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiye dair hapis cezasının artırılması kabul edilemez!

TCK’da var olan ve yarısı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu konuyla ilgili “diğer yarısı” yürürlükte olan TCK 104. maddenin tümden iptali gerekmektedir. Tasarı, tam tersine,  gençlerin kendi rızalarıyla giriştiği cinsel eylemlerin cezasını artırmaktadır. Flört eden genç kadın ve erkekleri (ve hatta ailelerini), daha uzun sürelerle hapse atma tehdidiyle cezalandırmak istemektedir. 

Gençlerin flörtüyle, ülkemizde büyük bir sorun olan çocuk yaşta ve zorla evlendirmeler konusu İKİ AYRI KONUDUR. Bu konuda toplumda ve hukukta bir algı karışıklığı yaratmamak gerekir. Çocukları cinsel istismardan korumak hepimizin ortak sorumluluğudur; gençlere cinselliği yasaklamak yeni toplumsal mağduriyetler yaratacak muhafazakar bir politikadır.

Çocuklarla ilgili getirilmek istenen yasaların, çocukları korumayı değil, muhafazakarlaşmayı ve cinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasını amaçladığını biliyoruz.

Hükümetin amacı çocukları korumak değil!

Yürürlükteki yasa maddesini değiştirerek çocukların yetişkinler tarafından istismar edildiği durumlar için, “taciz” ve “saldırı” ayrımı getirmeye çalışmak, çocukların taciz edilmesi halinde cezanın düşmesi anlamına geliyor. Çocukları korumak bu mu?

Şikayet süresi 6 ayla sınırlanıyor!

Halen zaman aşımının korunduğu, cinsel taciz ve kimi cinsel saldırı suçlarında şikayet süresinin 6