Mesai Dışı Çalışma Konusunda Değerlendirme ve Önerilerimizi Sağlık Bakanlığı'na İlettik

Bilindiği gibi Danıştay 11 inci Dairesinin “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in bazı hükümlerinin yürütmesini durdurması üzerine geçtiğimiz hafta Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından bir genelge yayınlanmıştır.

Bu genelgede de belirtildiği gibi önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılması gerekecektir.Türk Tabipleri Birliği, yapılacak düzenlemelerin sağlık hizmetine ve hekimlerin özlük haklarına azami düzeyde katkı sağlamasını istemektedir.

Türk Tabipleri Birliği 5 Mayıs 2014 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurumu’na bir yazı yazarak konu hakkındaki değerlendirme ve önerilerini iletmiştir. Yazıdaki öneriler şu şekilde sıralanmıştır:

  1. Olağan sağlık hizmetleri, normal mesai süresi içinde verilebilecek şekilde düzenlenmelidir.
  2. Normal mesai dışında yaptırılacak her türlü fazla çalışma, acil sağlık hizmetleri ve yataklı servis nöbeti gibi 24 saat sürdürülmesi zorunlu olağan dışı hizmetler için olmalıdır.
  3. Uluslararası kural ve uygulamalar ışığında günlük, haftalık ve aylık fazla çalışma üst sınırı belirlenmeli, dinlenme hakları güvence altına alınmalıdır.
  4. Fazla çalışmalarda öncelikle izin verilmedir. İzin verilemeyen hallerde; performansa dayalı ek ödeme dahil çalışanların eline geçen bütün ücretler toplamının saat başına düşen tutarı esas alınarak, normal günlerde yüzde elli, tatil günlerinde ise yüzde yüz ilave yapılarak zamlı fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
  5. Sağlık çalışanlarının dinlenme, hastalık izni, sağlık izni, analık izni gibi sosyal haklarını kullanma nedeniyle ek ödemeler dahil ücretlerinde herhangi bir azaltmaya gidilmemelidir.

Uluslararası sözleşmeler ve Danıştay kararlarına uygun olan bu önerilerimiz ışığında ivedilikle bir düzenleme yapılması talep edilmiş, yürütülecek çalışmalarda işbirliği içinde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuz da belirtilmiştir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

TTB’nin konuyla ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na yazdığı yazı için tıklayınız.