Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Şanlıurfa’da Yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı (GİTO) 12 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa'da yapıldı. Toplantıya Urfa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep Tabip Odaları ve TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Özdemir Aktan, TTB MK üyesi Dr. İsmail Bulca  ve Dr. Zülfikar Cebe katıldı. Toplantıya Dr. İsmail Bulca'nın başkanlığında ve Dr. Ali İhsan Ökten ve Dr. Recep Demribağ üyelikleriyle divan oluşturularak başlandı.

Toplantının açılış konuşmasında Dr. Özdemir AKTAN bir kez daha  GİTO toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek son torba yasayla birlikte değişen sağlık ortamını hekimler ve  TTB açısından değerlendirdi. Dr. Aktan, son torba yasadaki TAM GÜN'le ilgili maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini bir kazanım olarak değerlendirdi. Yine torba yasadaki “Ruhsatsız” hasta bakma konusunda hapis ve para cezası verilmesinin evrensel hekimlik değerleriyle uyuşmadığını ve  bu konuda özellikle yurtdışından iktidara ve Sağlık Bakanlığına yönelik çok ciddi eleştirilerin olduğu belirtildi. Aile Hekimlerine konulan 8 saatlik nöbet konusunda çok itiraz ettiklerini yasada geçtiğini buna yönelik olarak TTB-Aile Hekimliği Komisyonu, AHEF ve TAHUD ile işbirliği yapılarak bu konudaki itirazlarına devam edeceklerini belirtti. 17 Nisanın Dr. Ersin Arslan'ın  2. ölüm yıldönümü olduğunu belirterek sağlıkta şiddet konusunu 17 Nisan Uluslararası Sağlık  Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” günü olarak yapmak istediklerini bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Recep Demribağ, genel olarak hekim sorunları, tabip odalarının yaşadığı sorunlar, hekimlerin odaya olan ilgisizliği, 2 yıllık sürede yaptıkları çalışmaları, özellikle üniversite ve tıp fakültesinde yaşanan sorunlarla ilgili daha ağırlıklı olmak üzere kamu hastanelerinde çalışan hekimler, aile hekimleri ve özel hastanelerde çalışan hekim ve tıp öğrencileri ve tıp eğitimi sorunları ile ilgili olarak   bir sunum yaptı.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı “Kamuda Çalışan Hekimlerin Sorunları” konusunda sunum yaptı. Kamuda sistemin değişikliğe gidilmesi ile birlikte çok başlı bir yönetime doğru gidildiğini ve bunun sorunları daha da arttırdığını belirten Dr. Kırıcı kamuda çalışan hekimlerinde diğer hekimlerde olduğu gibi yıpranmışlık, tükenmişlik ve gelecekten umutsuzluğun hakim olduğunu bildirdi.

Adana Tabip Odasından Dr. Ömer Ekşi “Aile Hekimlerinin Nöbet Sorunu” konusunda son gelişmeleri ve Adana'da yaşanan sorunları anlattı. Tüm odalar  tarafından aile hekimlerinin nöbet tutmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “2 Yıllık Süreçte Tabip Odalarının Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunu Adana Tabip Odası olarak son 2 yılda  neler yaptıklarını anlattı. Bu sunumun ardından Mersin Tabip Odasından Dr. Mehmet Antmen Tabip Odaları ve Hekimlerin Örgütlenme Sorunları konusunda sunum yaparak genel anlamıyla odalar ve hekimlerin örgütlenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu durumun tüm odalar tarafından yaptıkları aktivitelere ve etkinliklere karşı yeterince hekimler tarafından yeterince ilgi gösterilmediği bunun da oda yönetimlerini umutsuzluğa ittiği belirtildi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Özdemir Aktan'ın kapanış konuşmasından sonra gelecek toplantının haziran ayının ortalarında Gaziantep'te yapılmasına karar verildi.