Danıştay: SGK’ya Sağlık Verileri Konusunda Geniş Yetki Verilemez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2012 tarihinde yürürlüğe konulan 'Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin hukuka aykırı olması nedeniyle TTB ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından dava açılmıştır.

Danıştay 15. Dairesi tarafından; Yönetmeliğin dayanak hükmünü oluşturan maddede kişisel veri nitelindeki sağlık bilgilerinin işlenmesi, gizliliğinin korunması ve paylaşılması konusunda yürütmeye çok geniş bir yetki tanındığı, Yasama organınca sınırları çizilmemiş bu denli geniş bir yetkinin idareye tanınmasının Anayasa'nın 2, 7, 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile 5510 sayılı Kanun'un 78. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının iptali istemiyle itiraz yolu ile  Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Yönetmelik hükümlerine ilişkin yürütmeyi durdurma talebinin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurudan sonra değerlendirilmesine karar verilmişse de, Danıştay tarafından hukuka aykırılığı tespit edilmiş bir düzenlemenin hukuken sonuç doğurması durdurulmalıdır.

Yönetmeliğin dayanağı olan Yasa hükmünün hukuka aykırılığını tespit eden Danıştay kararı uyarınca, SGK'nın genel sağlık sigortası kapsamında elinde bulundurduğu sigortalılara ilişkin kişisel verileri işleme ve özel şirketlerle paylaşma yönündeki uygulamalarına son vermesi insan haklarının korunması kapsamında hukuki bir gerekliliktir. Başvuru ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Karar için tıklayınız...