Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Hukuksuzluk Dayatılamaz!

Sağlık Bakanlığı, 6514 sayılı yasayla ASM çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat nöbet tutmayı dayatan ve halen TTB’nin girişimiyle Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen yasaya dayanarak 9 Nisan 2014 tarihinde acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınladı.

Sağlık çalışanları onların meslek örgütleri, dernekleri, sendikaları ASM çalışanlarına dayatılan acil nöbetin yaratacağı sorunları aylardır dile getirmesine rağmen Sağlık Bakanlığı tüm eleştiri ve önerilere kulak tıkıyor.

Yayınlanan genelgeye kaynaklık eden yasa maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülüp, kararlaştırılmadan ASM çalışanları için kamu hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında acil nöbeti tutmanın esaslarını belirlemek, sağlık çalışanlarının haklı kaygılarını dikkate almamak, sağlık uygulamalarını tepeden belirleyip çalışanları uygulamaya zorlamak demokratik ülke olma anlayışından vazgeçmek anlamına gelmektedir.

Daha önce bu konuda söylediğimiz gibi, birinci basamak sağlık hizmet alanında çalışan hekim ve hemşireleri daha farklı deneyim ve beceri gerektiren ikinci basamak acil sağlık hizmetlerinde üstelik bir dayatmayla çalıştırmak toplum sağlığını tehlikeye atmak anlamına gelecektir.

Yanlış bir politikada ısrar eden Sağlık Bakanlığı’nın yaşanacak olası yaşamsal sağlık sorunlarının sorumlusu olacağını bir kez daha ilan ediyor, çalışanların ve halkın yaşayacağı sorunların takipçisi olacağımızı belirtiyor, genelgenin geri çekilmesini talep ediyoruz.

Mesleki değerlerimiz ve evrensel sağlık hizmet ilkeleri gereği bu yanlış uygulamanın bir parçası olmayacağız.

ASM çalışanlarına dayatılan acil nöbet uygulamasının yaşama geçirilmemesi için her türlü meşru mücadele yollarını kullanacağız.

Çalışanların hak kaybına, halkın yaşamına mal olabilecek sağlık politikaları ve uygulamalarından sadece sağlık yöneticilerinin sorumlu olmadığını, bu türden geriye dönüşümsüz yanlış uygulamalara izin veren, tepki göstermeyen her birey ve kurumun da sorumlu olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle tüm kamuoyunun ASM çalışanlarına dayatılan acil nöbet uygulamalarına karşı yeterli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz.

Genelgenin nöbet listeleri oluşturulurken haksızlıklara, eşitsizliklere sebep olacağı endişesini taşıyoruz. Bu nedenle TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla tüm illerde eşzamanlı nöbet gündemli toplantılar yapılacak, nöbet genelgesinin illerde yaratacağı sorunlar tartışılacaktır. Bundan sonraki eylem planımızı da yapacağımız toplantılara, tüm sağlık çalışanları davetlidir. İllerden gelen raporlar doğrultusunda basın açıklaması ise önümüzdeki haftalarda yapılacaktır. Hukuki mücadelemiz ise hız kesmeden devam edecektir. 15 Nisan 2014 Salı günü 18.30’da tüm hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını illerindeki tabip odalarında toplantıya bekliyoruz.

 Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
TTB Aile Hekimliği Kolu