Sağlık Torbası Anayasa Mahkemesi’nde görüşülüyor

Anayasa Mahkemesi 6514 Sayılı “ Sağlık Torba Yasası”na ilişkin iptal davasını ilk inceleme kapsamında 9 Nisan 2014 Çarşamba Günü yapacağı toplantı gündemine aldı.

(gündem için tıklayınız)

6514 sayılı Yasa ile ilgili iptal başvurusu ilk inceleme kapsamında gündeme alınmakla birlikte esas hakkındaki karara kadar telafisi imkansız sonuçlara yol açacak maddelerin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin bir karar verilmesi de mümkün bulunmaktadır.

18 Ocak 2014 günü Resmi Gazete yayınlanan 56 Maddelik Torba Yasa pek çok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmıştı.

Yasanın içinde hekimlik mesleğinin hasta yararı gözetilerek yapılmasını suç olarak düzenleyen, hekimleri sağlık sermayesinin ucuz iş gücü haline getirmeyi amaçlayan, hekimlerin dinlenme, çalışma haklarını, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini ve sağlık hakkını ihlal eden düzenlemeler de yapılmıştı. Türk Tabipleri Birliği bu maddelerin Anayasa’ya aykırılığına ilişkin bir hazırlık yaparak iptal davası açılması için Anamuhalefet Partisine iletmişti.(TTB’nin ilettiği metin için tıklayınız)

Hekimler ve toplumun sağlık hakkı adına beklentimiz Anayasa Mahkemesinin sağlık ortamını tahrip eden, evrensel hekimlik ve insan haklarına aykırı Yasa hükümlerinin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermesidir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi