Danıştay: ’Uzman Tabipler, Mecburi Hizmette Uzman Tabip Kadrosuna Atanır’

Mecburi hizmetini yerine getirmek üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesine atanan uzman hekim, “uzman tabip” kadrosu yerine “uzman” kadrosuna yerleştirilmiştir. Her iki kadro arasında özellikle özlük hakları bakımından ciddi fark vardır.

Hekim, kadro ve unvan düzeltilmesi talebinin reddedilmesi üzerine Denizli Tabip Odasına başvurmuştur. Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen hukuki destekle Denizli İdare Mahkemesinde “uzman” kadrosuna yerleştirilmesi işleminin iptali talep edilmiştir.

Mahkeme, konu ile ilgisiz bir şekilde, davacının uzman tabip kadrosuna atanmak için gerekli olan süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Kararın temyizi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay “…uzman tabip eğitimini tamamlayanların Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görev yapacakları kuruma uzman tabip unvanıyla atanmaları gerekmektedir….Davacının kanuna aykırı olarakuzman olarak atamasının yapıldığı anlaşıldığından unvanının uzman tabip olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddinde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir…” gerekçesiyle Mahkeme kararının yürütmesini durdurmuştur.

Bu Kararla, tabiplerin üniversite hastanelerinde uzman veya benzeri başka bir kadroya yerleştirilmelerinin hukuka aykırı olduğu saptanmıştır. Bu durumda olan meslektaşlarımızın kurumlarına başvuru yaparak durumlarının düzeltilmesini istemeleri, bu taleplerinin reddi halinde de 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açmaları, geriye dönük özlük hak kayıplarını istemeleri mümkündür. Diğer yandan, üniversitelerin de yeni atamalarda tabip/uzman tabipleri uzman kadrosuna değil kendi kadrolarına yerleştirmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

 

Danıştay kararı için tıklayınız...