Zafer Direnen Asistan Hekimlerin Oldu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin 14 Mart’ta başlattığı ve 17 Mart 2014’de süresiz hale getirdiği G(ö)REV etkinliği kazanımla sonuçlandı.

Grevin başlamasının ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Taner Gören ve Genel Sekteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da katılımıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri adına Dr. Özkan Gülmez, Dr. Haydar Kaya, Dr. Hilal İmamoğlu hastane yöneticisi Dr. Ali Rıza Odabaş ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrasında asistan hekimlerin haklı talepleri kabul edildi. Göztepe EAH asistan hekimleri taleplerin takipçisi olduklarını, taleplerin hayata geçirilmemesi halinde direnişe çok daha güçlü şekilde devam edeceklerini bildirdiler.

YAPILAN GÖRÜŞME SONUCU ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Öncelikli olarak:

Bu süreçte yer alan hiçbir sağlık çalışanı (asistan hekim, uzman hekim, hemşire, tekniker, taşeron sağlık çalışanı, eczacı, bilgi işlem görevlisi ve diğer yardımcı sağlık personeli) hakkında hiçbir yönetici ve sorumlu tarafından sözlü veya yazılı baskı ve tehdit unsuru oluşturacak tutanak, soruşturma, idari ve disiplin işlemi uygulanmayacağının garantisi verildi.

1. Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’nda alınan kararın bağlayıcılığı da dikkate alınarak Eylül TUS’unda açılan kadroların yalnızca Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosu şeklinde açılacağının sözü verildi, bu yönde TUK’ta alınan kararın uygulanacağı belirtildi. Eylül TUS’u için yeterli sayıda asistan alınacağı taahhüt edildi.

2. Asistan hekimlerin görev tanımları ve eğitim süreçleri dışında yer alan işlerin belirlenmesi amacıyla bir “komisyon” oluşturulması kararlaştırıldı. Her kliniğin temsil edileceği bu komisyonca belirlenen ve asistan görev tanımında yer almayan işlerin asistanlarca yapılmamasının sağlanması karara bağlandı.

3. Performans ödemelerinde iyileştirme yapılacağı sözü verildi. Performans ödemeleri ve hastane harcamalarının hastane otamasyon sistemi Sarus’ta ilan edilmesi karara bağlandı.

4. Nöbet ertesi izin konusunda 130 saat üzerinde nöbet tutulması durumunda nöbet tutturulan saat kadar kliniğin de durumu göz önünde bulundurularak gündüz mesai izni kullanılması yönünde her kliniğe üst yazı yazılması taahhüt edildi.

5. Acil Tıp Kliniğine eğitim sorumlusunun göreve başlaması sonrasında acil servisin güçlendirilmesi konusunda toplantı yapılması kararlaştırıldı. Acil serviste yeşil alan ve sarı alanda nöbet tutan acil tıp dışı branşların asistanlarının acilde nöbet tutanlarına kişiye özel, ayrı ayrı görevlendirme yazısı yazılması karara bağlandı.

6. Acil servis ve yoğun bakım nöbetlerinin ücretlerinin %50 artırılacağı ile ilgili yasanın uygulanması karara bağlandı.

 

7. Asistanlara imzalatılan “Yüklenme Senedi” hususunda klinikler arası eşitliğin sağlanması için mevzuatın incelenerek gerekli girişimlerin yapılması karara bağlandı.

8. Klinik rotasyonlarının etkin şekilde yapılmasının sağlanması, eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde yapılması için çalışma koşullarının düzenlenmesi talebinin Dekanlık ile yapılacak bir toplantı ile mezuniyet sonrası eğitim komisyonuna taşınması ve orada karara bağlanması kararlaştırıldı.

Poliklinik ve konsültasyon hizmetlerine uzman tabip veya eğitim sorumlusunun eşlik etme zorunluluğu için her kliniğe üst yazı yazılması, eşlik etmemesi halinde asistanların ilgili hizmetlerde yer almayacağının belirtilmesi taahhüt edildi.

Poliklinik işlemlerine iştirak etmemesine karşın adına muayene ve tetkik giriş yaptıran kişilerin hakkında işlem yapılacağına dair yazı yazılması taahhüt edildi.

Yıllık izinlerin eksiksiz kullandırılmasının sağlaması için yazı yazılması taahhüt edildi.

İstirahat raporlarının onaya tabi tutulamayacağını bildiren yazı yazılması taahhüt edildi.

Hasta başı istenen malzemelerin asistan hekim ve hemşire tarafından depodan alımının iptal edilmesi ve malzeme alımı, şartname oluşturulması ve malzeme istemi prosedüründen asistan hekimin çıkarılması için yazı yazılması taahhüt edildi.

9. Güvenlik personeli ve yardımcı sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi için gerekli personel alımının sağlanması hususunda muhatap olan Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliği ile 19 Mart Çarşamba 09:00’da yapılacak görüşmede dile getirilmesi kararlaştırıldı.

10. Döner sermaye komisyonunda yer alacak olan asistan temsilcisinin asistan hekimlerin seçimle belirlenmesi, en kısa sürede seçim planlaması yapılması kararlaştırıldı.