Göztepe EAH Asistanları Süresiz G(ö)revde!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin özlük hakları için, kötü çalışma koşullarına, düşük ücret ve ek ödemeye, eğitim eksikliğine karşı iş bırakarak elde ettiği kazanımlar ülkenin farklı yerlerindeki asistan hekim mücadelesine umut oldu.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin iş bırakmasının ardından şimdi de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri sorunlarını dile getirmek için iş bıraktı.

Bir süredir her klinikten temsilcilerin katılımı ile toplantılar yapan Göztepe EAH asistan hekimleri, sorunları ve taleplerini hastane yönetimine ileterek sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmasını talep ettiler. Asistan hekimlerin bu talebinin karşılık bulmaması üzerine 14 Mart Tıp Bayramı’nda TTB ve diğer sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla yapılan G(ö)REV'e asistan hekimler yoğun katılım gösterdi ve 17 Mart 2014’den itibaren de süresiz greve çıkıldı.

Greve çıkıldığını duyurmak için 17 Mart 2014 Pazartesi günü hastane başhekimlik binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yoğun ve coşkulu bir asistan katılımının olduğu basın açıklamasında “Nöbet Ertesi İzin Hakkı, Nitelikli Uzmanlık Eğitimi, İnsanca Yaşanabilir Ücret, Şiddetsiz Çalışma Ortamı İSTİYORUZ, ALACAĞIZ” ve “İş ve İşyeri Güvencesi, Performans Değil Güvenceli, Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin G(ö)REVdeyiz” yazılı pankartlar açıldı.

Basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilcisi As. Dr. Özkan Gülmez’in konuşmasıyla başladı. Dr. Gülmez uzun bir süredir asistan hekimler olarak yaşadıkları sorunlara çözüm üretilmesi için toplantılar ve görüşmeler yapıldığını ancak hastane yönetiminin dile getirilen taleplere bugüne dek bir cevap vermediğini belirtti ve asistan hekimlerin haklı talepleri karşılanana kadar süresiz iş bıraktıklarını açıkladı. Dr. Gülmez asistan hekimlerin greve çıkmasını engellemek için yoğun baskı gördüklerini ancak buna rağmen yüksek bir katılımla greve çıkıldığını vurguladı.

Basın açıklaması ise Dr. Servet Karaca tarafından okundu. Basın açıklaması süresince asistan hekimler “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Uykusuz Doktor Ölüm Getirir”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Nöbet Ertesi İzin Hakkımız” sloganları attılar. Açıklamanın ardından hastane bahçesine grev çadırı kuran asistan hekimler talepleri karşılanana dek mücadele etmeye kararlı.

 

BASIN AÇIKLAMASI
17 Mart 2014

 

Bizler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak 14 Mart’ta burada sorunlarımızı ve taleplerimizi hem tüm sağlık çalışanları ile hem de kamuoyu ile paylaşmıştık.

Artık tahammül sınırını aşan ve canımızı yakan bu sorunlara çözüm bulmak, sesimizi duyurmak için G(ö)REV’den başka yol kalmamıştır. Vaatler değil somut adımlar atılmasını talep ettiğimizi ve bunların bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini de yöneticilere aktarmıştık.

Taleplerimizi tekrar dile getirmek gerekirse;

1. Öncelikli olarak asistan hekim kadrosu eksikliğinin klinikler bazında tespiti ve yeterli kadronun açılmasını talep ediyoruz.

2. Asistan hekimlerin görev tanımlarının yapılması, eğitim dışında ve görev tanımı dışındaki işlerin asistan hekimlere dayatılmasına son verilmelidir. Yardımcı sağlık personeli sayısının artırılmasını talep ediyoruz.

3. Performans/ek ödeme ücretlerinin artırılması ve bunun için somut girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.

4. Nöbet ertesi izin hakkımızı talep ediyoruz. 130 saatin üzerinde nöbet tutulmasının engellenmesini talep ediyoruz. 130 saat üzerinde nöbet tutulması gerekliliği var ise 130 saat üzerindeki fazla mesainin izninin kullandırılmasını talep ediyoruz.  Nöbet ücretlerinin artırılmasını talep ediyoruz. Nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesini talep ediyoruz.

5. Yeni yapılan düzenlemelerde belirtilen acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan asistanların nöbet ücretlerine ek ödemelerin yansıtılmasını talep ediyoruz.

6. Acil Tıp Kliniğinin güçlendirilmesi, yeterli uzman ve asistan alımının sağlanmasını talep ediyoruz. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde acil tıp rotasyonu bulunmayan branşların acil nöbetinden çıkarılmasını talep ediyoruz.

7. Medeniyet Üniversitesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi afiliasyonu sonrasında asistan hekimlere imzalatılan “Yüklenme Senetleri” arasında farklılığın giderilmesi, standardizasyonunun sağlanmasını talep ediyoruz.

8. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen rotasyon programlarının belirlenmesi ve rotasyonların etkin şekilde geçirilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. Klinik içi eğitim saatlerinin mesai saatleri dışında ve dinlenme zamanlarında (öğle arası) yapılmasının önlenerek mesai saatleri içinde yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. İlgili yönetmelik hükümleri değerlendirilerek Poliklinik ve konsültasyon hizmetlerine uzman tabip veya eğitim sorumlusunun eşlik etmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. Bahsi geçen hizmetlere eşlik etmemesine karşın sisteme adına muayene ve işlem girişi yapılan kişilerin tespit edilerek gerekli idari işlemin yapılmasını talep ediyoruz. Yıllık izinlerin eksiksiz olarak yıl içerisinde klinik durumu da gözetilerek talep edilen uygun zaman dilimlerinde kullandırılmasını talep ediyoruz.

9. Acil servisler başta olmak üzere hizmet sunulan birimlerde çalışan güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz.

10. Akademik kurullar ve döner sermaye komisyonları dahil olmak üzere hastanenin yönetim ve karar alma basamaklarında asistan hekimlerin seçim ile belirlenecek kişilerce temsiliyetinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Taleplerimizi 14 Mart günü hastanemizin bağlı bulunduğu tüm yöneticilerin önünde kararlılıkla ve açık şekilde dile getirdik. Muhataplarımızın tümünden çözüm üretmelerini talep ettik ve taleplerimizin takipçisi olduğumuzu ilettik.

İyi hekimlik adına, halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına, mesleki onurumuz adına her biri meşru her biri haklı olan bu taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız.

Angaryalar altında ezilmeye, uykusuz ve dinlenmeden, neredeyse insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlanmaya, eğitim hakkımızın gasp edilmesine, sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların karşısına hedef olarak konulmaya ARTIK YETER!

Bizler bu aksaklıkların sorumlusu değiliz!

KABUL ETMİYORUZ!

Tekrar söylüyoruz çökmekte olan bu enkazın altında kalmayı kabul etmiyoruz!

Haklı taleplerimizin sonuna kadar arkasında ve takipçisiyiz.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTAN HEKİMLERİ