Nitelikli Bir Sağlık Hizmeti İçin Nitelikli Eğitim Gerekir

14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken tabip odalarının iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti mücadelesi sürüyor.

TTB Genel Yönetim Kurulu’nda (GYK) kabul edilmiş olan "İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır" mücadele programı çerçevesinde tabip odaları bulundukları illerde, sağlık alanında hizmet veren meslek odaları ve sendikalar ile birlikte “Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” konulu basın açıklamaları yapıyor.

Mersin

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına SES Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt okudu. Açıklamaya Mersin Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Galip Kırıcı, Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Uz. Dr. İzzet Çalış katıldı.

Adana

Adana’da ise aralarında Adana Tabip Odası’nın da bulunduğu sağlık meslek örgütleri, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten şunları söyledi: “Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimleri büyük önem taşır.   Sağlıkta yanlış, bozuk, eksik eğitim insan hayatına mal olabilir. Bu can kaybı demek olabileceği gibi,  kalıcı, uzun ya da kısa süreli bedensel yeti kaybı, ruhsal sağlık kaybı, sosyal kayıp ve ekonomik kayıp anlamına da gelebilir. Bu sonuç olarak sağlıksız, sorunlu bir toplum anlamına da gelebilir. Güvenli, nitelikli sağlık hizmeti alma yönünden huzur içerisinde miyiz?  Sağlıklı bir toplum olduğumuzdan söz edilebilir mi? Siyaset kurumu her fırsatta nitelikli ( kaliteli) sağlık hizmetinden söz ediyor. Gelin görün ki, hizmeti verecek olanın sadece sayısı ile ilgileniyor. Eğitime yönelik derin sorunlar var! Temel eğitim ve temel sonrası tüm eğitimler amansız bir ezber düzenine dayalı. Şöyle bir bakıldığında ne mesleğe, ne eğitime saygı var. Ne adalet duygusu, ne meslek bilinci var! Bir taraf, ne olursa olsun bir diploma sahibi olmak kaygısıyla bir şey düşünemez hale getirilmiş!  Diğer tarafın kaygısı da ne yolla olursa olsun isteyeni diploma sahibi yapmak olmuş. Nitelikli bir sağlık hizmeti vermenin yolu nitelikli bir eğitimden geçer. Sağlık alanındaki eğitimler zorlu ve özellikli eğitimlerdir. Yetkin ve nitelikli insan gücü için sadece fakülte ya da yüksekokul açmak yeterli değildir. Nitelikli bir eğitim için dershanesinden laboratuvarına, hastanesinden her alan için yetkin öğretim üyesine kadar bir donanım ve altyapı gerektirir”.

Manisa

Manisa Tabip Odası ise açıklamayı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yaptı. Basın açıklaması Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran tarafından okundu.

 

     BASIN AÇIKLAMASI

NİTELİKLİ BİR SAĞLIK HİZMETİ İÇİN

NİTELİKLİ EĞİTİM

Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubu için eğitim büyük önem taşır. Bu alanda yanlış, bozuk, eksik eğitim insan hayatına mal olabilir. Can kaybı dışında kalıcı, süreli sakatlık, ruh sağlığı kaybı, sosyal ve ekonomik kayıplar da söz konusudur.

Ne yazık ki ülkemizde her fırsatta nitelikli sağlık hizmetinden söz edilmesine karşın sadece hizmeti üretenlerin sayısı ile ilgilenilmekte eğitimin niteliği önemsenmemektedir.

Nitelikli bir sağlık hizmeti için nitelikli bir eğitim gerekir. Sağlık alanındaki eğitimler zorlu ve özellikli eğitimlerdir. Yetkin ve nitelikli insan gücü için sadece fakülte ya da yüksekokul açmak yeterli değildir. Derslikten laboratuvara, laboratuvardan hastaneye ciddi bir donanım ve altyapı gerekmektedir.

Ülkemizde sağlık eğitimi vahim bulgular sergilemektedir:

  • Ülkemizde son 10 yılda tıp fakültesi sayısı yeterlilik şartı aranmaksızın 47’den 81’e, tıp fakülteleri kontenjanları 4500’den 11.000’lere çıkmıştır.
  • Tıp ve sağlık eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların kontenjanları arttırılırken eğitimin olmazsa olmaz gereksinimleri tamamen göz ardı edilmiştir.
  • Bugün; sınıfı, dersliği, laboratuvarı yetersiz ya da hiç olmayan eğitim kurumlarında sağlık personeli yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
  • Bu okullarda nitelik gözetilmeden eğitim sürdürülmeye çalışılmaktadır.
  • Artan sayılar karşısında öğretim üyeleri yetersiz kalmaktadır.
  • Performans baskısı ile ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda bırakılan öğretim üyeleri ve asistanları eğitim ve araştırmaya zaman bulamamaktadır.
  • Birçok kurumda haftada 72 saate vardırılan mesailerle, kesintisiz 36 saat çalışmaya zorlanmakla asistan hekimler insani olmayan bir iş yükü altında ezilmektedirler.
  • Sağlık Meslek Liseleri, iki yıllık yüksekokullar ya da dört yıllık fakülteler gibi farklı eğitim içeriği ve süresine sahip okullardan mezun olan herkes hemşire unvanıyla aynı yetki ve sorumluluğa sahip olmaktadır.
  • Sağlık Eğitimi Programları, meslekten olmayanlar tarafından yönetilmekte, bu durum sağlık meslek eğitiminde sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır.

·         Paralı, uzaktan eğitim adı altında temel hemşirelik eğitimi almamış sağlık meslek lisesi ve ön lisans mezunlarına hemşirelik lisans diploması verilebilmektedir.

·         Orta öğretim düzeyinde verilen eğitimlerle sağlık çalışanı yetiştirilmekte, pek çok sağlık meslek grubuna lisans ve üzeri yükseköğrenim olanağı sağlanmamaktadır.

Nitelikli sağlık hizmeti ancak geleceğin sağlık profesyonellerinin her meslek grubunda, her kademede yeterli ve nitelikli bir eğitim alması ile mümkündür.

Bu Ortamda İyi Eğitim Olmaz,

Böyle bir eğitimle yetişen çalışanlarla

“Nitelikli Sağlık Hizmeti”

verilemez!

Sağlık eğitimini niteliksizleştiren ve yozlaştıran uygulamalara son verilmelidir.

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Türk Ebeler Derneği (TED)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)