TTB Polio (Çocuk Felci) Tehlikesi ile İlgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile Görüştü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  tarafından 24.12.2013 tarihinde bir yazıyla çocuk felci eradikasyon programı için yapılmakta olan çalışmaya TTB olarak destek olunması  istenmiştir.

Bu katkının daha kapsamlı ve planlı olabilmesi, ayrıca şu anda var olan sorunların paylaşılabilmesi i için TTB tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşme talebinde bulunulmuş, 22.01.2014 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Dr. Seçil ÖZKAN , Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ahmet ÖZLÜ, TTB Merkez Konseyi  II. Başkanı Dr. Gülriz ERİŞGEN, Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Mehmet ZENCİR  ve Dr. Filiz İNCEKARA, TTB Halk Sağlığı  Kolu Üyesi Dr. Muzaffer ESKİOCAK, TTB Pratisyen Hekimlik Kolu Sekreteri Dr.  Zafer ÇEVİK, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr.  Birhan ALTAY yer aldılar.

Görüşmede ek aşı uygulaması ve sürveyans ile ilgili deneyim ve sorunlar paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü raporları doğrultusunda Sağlık Bakanlığının izleyeceği yol hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Sürveyans bilgilerinin  güncel ve şeffaf olarak bilim çevrelerine ve Türk Tabipleri Birliği’ne bildirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Akut flask pazalizi (çocuklarda görülen felç vakaları) aktif sürveyans hızının  ve olgu bildirimlerinin geliştirilmesinin önemine değinildi.

 Şubat ayında kimi illerde  yapılacak  3.tur ek  aşılamada ve bundan sonra bulaşıcı hastalıklarla mücadelede birlikte hareket etmenin halk sağlığı açısından önemi paylaşıldı.

 Görüşmeye ilişkin hazırlanacak TTB raporu önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi