Sağlık Torba Yasası Çiğnendi!

Hekimlik ve sağlık ortamına, hekimlerin özlük haklarına, temel değerlerine, halkın sağlık hakkına zarar verecek olan Sağlık Torba Yasası bir kez daha protesto edildi.

Ankara’da hekimler, TTB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla, 2 Ocak Perşembe günü, TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya geldi, TBMM gündemine bir kez daha gelen Sağlık Torba Yasası’nın görüşüldüğü saatlerde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması öncesi hekimler, Sağlık Torba Yasası içinde yer alan ve insanlık yararına hekimlik yapmayı suç haline getiren maddeyi de basın açıklamasına destek veren CHP’li milletvekillerin tansiyonuna bakarak protesto ettiler.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ile Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ise yaptıkları açıklamada, bu torba yasanın pek çok maddesinin Anayasa'ya, kişi hak ve hürriyetlerine aykırı olduğuna dikkat çekerek, TBMM’ne “Haydi bir sürpriz yapın! Haydi bugün halktan yana bir şey yapın. Halkın sağlık hakkına zarar vereceği açıkça belli olan bu yasayı çıkarmayın” çağrısında bulundular.

 

BASIN AÇIKLAMASI

2 OCAK 2014

BU NASIL SUÇ?

YASANIZI HENÜZ ÇIKMADAN SICAK SICAK ÇİĞNİYORUZ

 

Değerli Basın Emekçileri,

Torba yasa tasarısının kalan maddeleri de bu akşam TBMM'de görüşülecek ve bir sürpriz olmazsa tasarı yasalaşarak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Hatırlatalım;

bu yasayla hekimlik yapmak suç haline getiriliyor. Evinizde komşunuz sizin tansiyonunuzu ölçebilir ama mesela şurada TBMM önünde birisinin başı dönse de sendelese bu yasayla artık hekim onun nabzını tutamayacak. Gülelim mi yoksa ağlayalım mı?

Deniyor ki; acil hizmet olay yerine gelene kadar hastaya bakma "hakkımız" varmış. "Teşekkür ederiz!" Kim o acil hizmeti verecek olan peki? Yine yasayla düzenleniyor: Acil durumlara müdahale eğitimi almış asker ve polis!

Yani gözünden, başından yaralı, bacağı kırık bir yurttaşa hekim yardım edemeyecek ama tıp eğitimi almamış bir asker ya da polis bu hizmeti verecek.

İşte bugün burada yasayı sıcağı sıcağına çiğniyoruz.

Bir hekimin birine yardım etmesi nasıl suç olabilir?

Bu nasıl hapis cezalık bir suç olabilir?

Hasta bakmak rüşvet, şantaj, hapisten kaçma, kamu görevlisine saldırma kadar hapis cezası olan bir suç nasıl olabilir?

Bu torbadaki maddelerin her birisi hakkında çok şey söyledik, çok yazdık çizdik. Ama yasama erki ne yazık ki bugüne dek olduğu gibi yine bizi dinlemedi, dinlemiyor. 

Değerli Basın Mensupları,

Bu torba yasanın pek çok maddesi Anayasa'ya aykırıdır; kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır.

Bu yasada zorla çalıştırma da vardır, halkın, işçinin sağlığını hiçe sayma da.

Türkiye'de tıp okumaya ceza da vardır, köleleştirme de.

Görüyoruz ki sağlıkta dönüşüme torba dayanmamaktadır. Ne yazık bu torba da öncekiler gibi delik deşiktir.

Biz hekimler Meclis'i, Hükümeti, Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha uyarmayı görev sayıyoruz:

Haydi bir sürpriz yapın! Haydi bugün halktan yana bir şey yapın. Halkın sağlık hakkına zarar vereceği açıkça belli olan bu yasayı çıkarmayın.

ANKARA TABİP ODASI

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ