Sağlık Çalışanları Notlarını Verdi

Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'lar Sınıfta Kaldı

Kamu Hastane Birlikleri’nin 2 Kasım 2012’de kurulması ve kamu hastanelerinde CEO düzenine geçilmesinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. CEO’lar belli performans kriterleriyle çalışıyorlar ve Sağlık Bakanlığı onlara yıllık notlar veriyor.
Sağlık çalışanları da Kamu Hastane Birlikleri ve CEO’ların bir yıllık çalışmalarını değerlendirdiler, kendi notlarını verdiler. Başta TTB olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, 30 Aralık 2013 tarihinde TTB’nde düzenledikleri basın toplantısıyla, sağlık çalışanları tarafından Kamu Hastane Birlikleri ile CEO’lara verilen notları açıkladılar.

Sağlık çalışanları tarafından yapılan değerlendirmede Kamu Hastane Birlikleri geçer not alamadı. Sağlık çalışanları Kamu Hastane Birlikleri ile CEO’lara 100 üzerinden 25,66 karne notu verdi.

Kasım ayı içinde yapılan değerlendirmeler internet ortamında alındı. Toplam 3876 sağlık çalışanı değerlendirmeye katıldı. Değerlendirmeye katılanlar içinde 1561 hekim, 1085 hemşire, 182 radyoloji teknisyeni, 177 biyolog-laborant, 165 ebe ve 104 diş hekimi yer aldı.

Verilen notlar 0 ile 100 arasında değişmekte olup not ortalamasının 25,66 olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının verdikleri ortalama notlar ise birbirine çok yakın. Hekimlerin verdiği ortalama not 25,86 iken, hemşirelerin 24,59, biyolog-laborantların 26,96, ebelerin 23,18, diş hekimlerinin 27,62'dir. En az notu ortalama 16,19 ile diş teknisyenlerinin verdiği görülüyor.

Basın toplantısında sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri adına verileri paylaşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise Kamu Hastane Birlikleri’nin geçer not alamamasının Türkiye'de sağlığın CEO düzeniyle iyiye gitmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, verilen sağlık hizmetlerinin ve hastanelerdeki çalışma ortamlarının niteliğinde, çalışanların özlük haklarında geriye gidildiğini, bu durumun yurttaşların sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Açıklamayı indirmek için tıklayınız...


 

BASIN AÇIKLAMASI

30 Aralık 2013

SAĞLIK ÇALIŞANLARI;

 Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'larına Notlarını Verdi:

ORTALAMA 100 ÜZERİNDEN 25,66!

2 Kasım 2011'de yayınlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası 2 Kasım 2012'de sözleşmeli yöneticilerin atanmasıyla devlet hastanelerinde CEO düzenine geçildi. İllerdeki devlet hastaneleri İstanbul'da 5, Ankara ve İzmir'de 2, diğer illerde ise 1 genel sekreterliğe bağlandılar. Genel sekreterler geniş yetkilerle donatıldılar. Hastanelerde ise başhekimlerin üzerine hastane yöneticisi sıfatıyla yeni yöneticiler atandı. Bu yöneticilerin tamamı belli performans kriterleriyle sözleşmeli olarak çalışıyorlar. 2 ile 4 yıllık sözleşmeler imzalayarak göreve başlıyorlar, bildiğimiz kadarıyla da hepsinden göreve başlarken istifa dilekçesi de alınıyor. Belli dönemlerde bu yöneticilere Sağlık Bakanlığı tarafından karneler veriliyor. Karnesi kırık çıkan yöneticilerin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebiliyor.

Artık devlet hastanelerini kar amaçlı şirketlere dönüştüren bu düzende en yetkili olanlardan başlayarak herkesi güvencesiz, esnek ve çok çalıştırmak hedefleniyor.

Bizler de sağlık çalışanları olarak birinci yılın sonunda kendi "performans kriterlerimizle" kamu hastane birliklerinin yıllık değerlendirmelerini yaptık, CEO olarak tanımlanan genel sekreterlerin notlarını verdik:

  • Bizim performans kriterlerimizde kar amacı gütmek yok, hastaneyi kara geçirmek yok. Unutmayalım ki bunlar özel hastane değil, Devlet hastaneleri..!
  • Bizim performans kriterlerimizde az adamla çok iş yaptırmak da yok,
  • verilen sağlık hizmetlerinin nitelikli olması gerekliliği var,
  • çalışanların özlük hakları var,
  • şiddetten uzak güvenli çalışma ortamları var,
  • gelecekten ümit beslemek var, çalışma barışı var… (tablo 1)

Bu çerçevede; hekimlerden, diş hekimlerine, eczacılardan hemşirelere, laborantlardan taşeron sağlık çalışanlarına kadar sağlık hizmeti üreten tüm çalışanlar, içinde çalıştıkları kamu hastane birliklerine notlar verdiler. Her bir kriter için 0 ile 5 arasında puan verilen toplam 20 kriterden ve 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler internet üzerinden yapıldı. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri internet üzerinden, mesajlarla, hastanelerde el ilanı ve afişlerle kamu hastane birliklerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarını bu değerlendirmeye katılmaya ve notlarını vermeye çağırdılar.

Kasım ayı içerisinde yapılan değerlendirmeler internet ortamında alındıktan sonra kaydedilerek notlar hesaplandı ve dağılımlar bulundu: Toplam 3876 sağlık çalışanının değerlendirmeye katıldığı görüldü. Değerlendirmeye katılanlar içinde 1561 hekim, 1085 hemşire, 182 radyoloji teknisyeni, 177 biyolog-laborant, 165 ebe ve 104 diş hekimi yer aldı. (tablo 2).

Verilen notlar 0 ile 100 arasında değişmekte olup not ortalamasının 25,66 olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının verdikleri ortalama notlar birbirine çok yakındır. Hekimlerin verdiği ortalama not 25,86 iken, hemşirelerin 24,59, biyolog-laborantların 26,96, ebelerin 23,18, diş hekimlerinin 27,62'dir. En az notu ortalama 16,19 ile diş teknisyenlerinin verdiği görülmüştür. (tablo 2 ve şekil 1).

Kamu hastane birliklerine verilen notlar ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. Her bir kamu hastane birliği için katılımcıların verdiği en düşük, en yüksek ve ortalama notlar tablo 3'de verilmiştir. Katılımcı sayısı onun altında olan 12 kamu hastane birliğine tabloda yer verilmemiştir.

Buna göre sağlık çalışanlarından en düşük ortalama notu alan kamu hastane birliği 100 üzerinden 18,125 puan ile Edirne Kamu Hastaneleri Birliği iken en yüksek notu alan 100 üzerinden 55,625 ile Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği'dir.

Kamu hastaneler birlikleri ve CEO'ların sağlık çalışanları tarafından değerlendirildiğinde 75 kamu hastane birliğinden sadece 7 tanesinin (Denizli, Ordu, Rize, Adıyaman, Zonguldak, Kırklareli ve Nevşehir) 50 ve üzerinde not alabildiği, 68 kamu hastane birliğinin sınıfta kaldığı, hiçbir şekilde başarılı olmadığı görülmektedir. En yüksek not dahi 100 üzerinden 55,625'de kalmıştır. 12 kamu hastane birliğinin ortalama notu katılımcı sayısı az olduğu için açıklanmamıştır.

Kamu hastane birliklerinin sağlık çalışanları tarafından yapılan değerlendirmede ekseriyetle geçer not almaması Türkiye'de sağlığın CEO düzeniyle iyiye gitmediğinin göstergesidir. Verilen sağlık hizmetlerinin ve hastanelerdeki çalışma ortamlarının niteliğinde, çalışanların özlük haklarında geriye gidildiği görülmektedir. Bu durumun yurttaşların sağlığına da olumlu yansımayacağı ortadadır.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak kamu hastane birlikleri ve kar amaçlı CEO düzenini yakından takip edeceğimizi, yıllık değerlendirmelerimizi sürdüreceğimizi ve bu yanlıştan dönülene kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

 


 

Tablo 1: Kamu Hastane Birlikleri değerlendirme formu.

 

Çok azaldı

Biraz azaldı

Değişmedi

Biraz arttı

Çok arttı

Verdiğim sağlık hizmetinin niteliği

 

 

 

 

 

Çalışma ortamımda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

 

 

 

 

 

Çalışanlar arasındaki iş barışı ve dayanışma

 

 

 

 

 

Geçici veya kalıcı istem dışı başka yerlerde görevlendirmeler

 

 

 

 

 

Görev tanımı dışında çalıştırma

 

 

 

 

 

İş yüküm

 

 

 

 

 

Çalışma saatlerim

 

 

 

 

 

Kendime vakit ayırmam

 

 

 

 

 

Aileme vakit ayırmam

 

 

 

 

 

Ücretim/gelirim

 

 

 

 

 

Gelirimin azalmadan süreceğine olan inancım

 

 

 

 

 

Gelecek endişem

 

 

 

 

 

Üzerimde hissettiğim yönetici baskısı

 

 

 

 

 

İş yerinde fikirlerimin dikkate alınması

 

 

 

 

 

Genel olarak işimden memnuniyetim

 

 

 

 

 

Kendimi sağlıklı ve iyi hissetmem

 

 

 

 

 

İş yerinde beni rahatsız eden konular

 

 

 

 

 

İş kazasına uğrama tehlikesi

 

 

 

 

 

Çalışma ortamının hizmete uygunluğu

 

 

 

 

 

Örgütlenme özgürlüğü (Sendika, meslek örgütü, dernek üyeliği gibi)

 

 

 

 

 

 


 

Tablo 2: Değerlendirmeye katılanların mesleklerine göre dağılımı ve verdikleri ortalama notlar (katılımcı sayısına göre sıralı).

 

Meslek

Katılımcı Sayısı

Ortalama Not

 

Hekim

1561

25,86

 

Hemşire

1085

24,59

 

Radyoloji Teknisyeni

182

24,53

 

Biyolog-Laborant

177

26,96

 

Ebe

165

23,18

 

Diş Hekimi

104

27,62

 

Anestezi Teknisyeni

84

24,43

 

Taşeron Şirket Çalışanı

49

28,01

 

Psikolog

22

25,80

 

Diş Teknisyeni

21

16,19

 

Sosyal Hizmet Uzmanı

13

26,63

 

Eczacı

12

24,90

 

Fizyoterapist

11

24,32

 

Diğer

390

28,88

 

Genel Toplam

3876

25,66

 

 

Şekil 1: Katılımcıların mesleklere göre verdikleri ortalama notlar.

 


 

Tablo 3: Kamu hastane birliklerine katılımcıların verdiği en düşük, en yüksek ve ortalama notlar.

Kamu Hastane Birliği

En Düşük

En Yüksek

Ortalama

Adana Kamu Hastaneleri Birliği

0

63,75

31,875

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği

2,5

100

51,25

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

66,25

35

Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği

0

50

25

Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

50

26,875

Amasya Kamu Hastaneleri Birliği

8,75

87,5

48,125

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

0

88,75

44,375

Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

0

75

37,5

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği

0

71,25

35,625

Artvin Kamu Hastaneleri Birliği

0

88,75

44,375

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği

0

66,25

33,125

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği

6,25

83,75

45

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği

10

66,25

38,125

Batman Kamu Hastaneleri Birliği

2,5

56,25

29,375

Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği

11,25

52,5

31,875

Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği

10

48,75

29,375

Bolu Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

78,75

41,25

Burdur Kamu Hastaneleri Birliği

5

72,5

38,75

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği

0

82,5

41,25

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği

0

81,25

40,625

Çorum Kamu Hastaneleri Birliği

0

91,25

45,625

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği

0

100

50

Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği

0

92,5

46,25

Düzce Kamu Hastaneleri Birliği

8,75

60

34,375

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği

0

36,25

18,125

Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği

0

73,75

36,875

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

48,75

26,25

Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği

0

85

42,5

Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği

0

70

35

Giresun Kamu Hastaneleri Birliği

2,5

72,5

37,5

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği

0

82,5

41,25

Isparta Kamu Hastaneleri Birliği

0

62,5

31,25

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği

0

51,25

25,625

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

0

86,25

43,125

İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği

0

67,5

33,75

İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği

0

95

47,5

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği

0

66,25

33,125

İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği

0

73,75

36,875

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

0

85

42,5

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği

0

85

42,5

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği

16,25

71,25

43,75

Karaman Kamu Hastaneleri Birliği

0

71,25

35,625

Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

76,25

40

Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği

0

75

37,5

Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği

0

45

22,5

Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği

10

93,75

51,875

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği

0

87,5

43,75

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği

0

67,5

33,75

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

0

93,75

46,875

Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği

0

72,5

36,25

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği

0

60

30

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği

1,25

90

45,625

Mardin Kamu Hastaneleri Birliği

0

70

35

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği

1,25

90

45,625

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği

0

93,75

46,875

Muş Kamu Hastaneleri Birliği

6,25

48,75

27,5

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği

11,25

100

55,625

Niğde Kamu Hastaneleri Birliği

10

56,25

33,125

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği

0

100

50

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği

0

91,25

45,625

Rize Kamu Hastaneleri Birliği

6,25

93,75

50

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği

2,5

91,25

46,875

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği

1,25

67,5

34,375

Sinop Kamu Hastaneleri Birliği

7,5

80

43,75

Sivas Kamu Hastaneleri Birliği

0

85

42,5

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği

0

95

47,5

Şırnak Kamu Hastaneleri Birliği

5

61,25

33,125

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği

0

85

42,5

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği

5

72,5

38,75

Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği

0

81,25

40,625

Uşak Kamu Hastaneleri Birliği

5

83,75

44,375

Van Kamu Hastaneleri Birliği

0

78,75

39,375

Yalova Kamu Hastaneleri Birliği

0

43,75

21,875

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği

3,75

71,25

37,5

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği

8,75

93,75

51,25

 

 

 


 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Türk Ebeler Derneği (TED)

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Tüm Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası (SÖZSEN)