Hekimler Sağlık Torba Yasa Tasarısı’nın Peşini Bırakmıyor!

Sağlık Torba Yasa Tasarısı TBMM Önünde Protesto Edildi

Sağlık Torba Yasa Tasarısı, Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde 24 Aralık günü yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Büyük Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 22 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da toplanmış, yüz otuz bin hekimi temsilen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen iki yüz ellinin üzerinde hekimin oyuyla TBMM’de görüşülmekte olan Sağlık Torba Yasa Tasarısı oy birliği ile reddedilmişti.

TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan basın açıklamasında ise dördüncü kez ertelenen Sağlık Torba Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul gündemine bir kez daha getirilmemesi ve tasarının geri çekilmesi talepleri dile getirilerek, “TBMM, Türkiye Büyük Hekim Meclisi’nin reddettiği Sağlık Torba Taslağı’nı bir kez daha Genel Kurul gündemine alacak olursa, görüşmelerin yapılacağı günden başlayarak SÜRESİZ EYLEME HAZIR OLDUĞUMUZU kamuoyuna duyururuz” denildi.

Basın açıklaması TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan tarafından yapıldı.

Basın açıklamasında SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ile KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da birer konuşma yaptı.

 

24.12.2013

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Büyük Hekim Meclisi Oybirliğiyle Reddetti

SAĞLIK TORBA YASA TASARISINI

GİDERAYAK SAKIN BİR DAHA GÜNDEME ALMAYIN

Türkiye Büyük Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla,  22 Aralık 2013 günü Türkiye’nin dört bir yanından yüz otuz bin hekimi temsilen gelen iki yüz ellinin üzerinde hekimin katılımı ile Ankara’da toplandı.

Başta tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin başkan ve yöneticileri, TTB Büyük Kongre Delegeleri, kol/komisyon/çalışma grubu üyeleri, tabip odası aktivistleri ve tıp öğrencileri olmak üzere bütün hekimlerin katılımına açık olan toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde olan Sağlık Torba Yasa Tasarısı görüşülerek oylandı.

Oylama sonucu:

 • Son haliyle artık “Tam Gün”le hiçbir ilişkisi kalmayan,
 • Ve fakat kamuda çalışan hekimlerin muayenehane, tıp merkezi veya polikliniklerde çalışmasını yasaklayan,
 • Öte yandan; Rektörlere üniversite öğretim üyelerinin, Bakanlar Kurulu’na da eğitim ve araştırma hastanelerindeki akademisyenler ve eğitim görevlilerinin % 50’sini özel hastanelere kiralama, pazarlama hakkı tanıyan,
 • “Bıçak parasını ortadan kaldırıyoruz.” bahanesiyle yaptığı düzenlemede akademisyenlere ve eğitim görevlilerine özel hastanelerde de olsa tanıdığı ikinci işte çalışma hakkını kamuda görevli diğer uzman ve pratisyen hekimlere tanımayarak onları töhmet altında bırakmaya devam eden,
 • Sülükçüye, hacamatçıya sertifika zorunluluğu getirirken işçi sağlığı ile ilgili alanda işyeri hekimliğinde sertifika zorunluluğunu delen,
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı çalışan aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren, bu şekilde birinci basamakta zaten yaygın olan angarya çalıştırmayı aile hekimlerinin çalışma saatlerini arttırarak genişleten,
 • Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından gayet sarih bir şekilde iptal edildiği halde hekimler, sağlık çalışanları sanki toprak kölesiymiş gibi ikamet zorunluluğu getiren,
 • Yurtiçinde okuyanı, ihtisas yapanı yıllarca mecburi hizmete gönderip yurtdışında okuyanı, üç gün bile çalışanı kayıran,
 • Dünyada eşi benzeri görülmemiş ve bu nedenle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden Dünya Tabipler Birliği’ne, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nden Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’ne kadar dünyanın dört bir yanından tepkiyle karşılanan bir düzenlemeyle, diplomamızın bize verdiği yetkiyi kullanarak hekimlik mesleğimizi yerine getirmeyi “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suça dönüştürüp 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon TL (eski parayla 2 trilyon lira!) ceza öngören,
 • İnsanların en mahrem sağlık bilgilerini paylaşmayan hekimleri cezalandıran, paylaşma ile ilgili masrafları hekimlere, sağlık kurumlarına yükleyen,
 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi sağlamayacak, kâğıt üzerine yazılı olmaktan öteye geçecek bir düzenleme içermeyen

SAĞLIK TORBA TASLAĞI OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ.

Hekimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrısıdır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dördüncü kez ertelenmiş olan SAĞLIK TORBA TASARISI’NI GİDERAYAK SAKIN BİR DAHA GÜNDEME ALMAYIN!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Hekim Meclisi’nin reddettiği Sağlık Torba Taslağı’nı bir kez daha Genel Kurul gündemine alacak olursa, görüşmelerin yapılacağı günden başlayarak SÜRESİZ EYLEME HAZIR OLDUĞUMUZU kamuoyuna duyururuz.

Ankara Tabip Odası
Türk Tabipler Birliği
 Merkez Konseyi