Aile Hekimlerinin Haklı Mücadelesi Sürüyor!

Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı’nın el altından yaydığı ‘Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği’ taslakları ortalıkta dolaşıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde performansa dayalı sözleşmeli çalışmaya zorlanan sağlık emekçilerinin hak kayıplarını artıran yeni düzenlemeler yapılmak istendiğini görüyoruz.

Aile Hekimlerinin temel ücretlerini düşüren, ek yeni görev ve sorumluluklar yükleyen, kısacası çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı’nın ısrarlı tutumuna karşı meslek örgütümüzün ve Aile Hekimleri Dernekleri’nin haklı mücadelesi her platformda kararlılıkla sürdürülmektedir.

TTB Merkez Konseyi adına Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na yazılı başvuru yaparak

(http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/abis0066.pdf)

ödeme ve sözleşme yönetmelik değişikliği ile ilgili hazırlanan taslağın birliğimizle paylaşılması, yapılacak değişiklikler için görüş ve önerilerimizin alınması talep edilmiş, ancak buna karşılık halihazırda maalesef herhangi bir geriye dönüş olmamıştır.

Birliğimize bağlı İstanbul Tabip Odası, basına yansıyan ödeme ve sözleşme yönetmelik taslaklarında öngörülen hak kayıplarına ve ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde çalışmasını dayatan yasal değişikliğe karşı kitlesel basın açıklaması

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3092-asm-calanlar-guevenceli-nsani-uecret-talebiyle-halk-sal-mueduerlueue-oenuendeydi.html

yapmış, çalışanların talepleri halen sürmekte olan elektronik imza kampanyasıyla(http://www.sozlesmeyehayir.com/) kararlıkla sürdürmüş/sürdürmektedir.

Keza Aile Hekimliği Kolumuz taleplerimizi Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yaparak http://www.ahek.dr.tr/haberler/99-kirmizikart.html bir kez daha dile getirmiş, buna rağmen Bakanlık örgütümüzün taleplerini göz ardı etmiştir.   

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu’nun (AHEF)  Aile Hekimlerinin hak kayıplarına karşı 23 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapacağı kitlesel basın açıklama çağrısı birliğimiz tarafından olumlu karşılanmıştır. Örgütlü mücadelenin her alanda, ödünsüz, kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulanarak sağlık çalışanlarının mücadelesine ivme katacak her eylem ve etkinliğin destekleneceğinin bilinmesini isteriz.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasacı anlayışla yürüten bakanlığın bu politikalardan vazgeçmesini istiyoruz.

Sağlık çalışanlarının güvenceden yoksun, sözleşmeli çalıştırılması, kısıtlanmış özlük hakları, performansa dayalı, ceza puanlarıyla donatılmış yönetmeliklerle yürütülmesi, mesleki bağımsızlığımızı ve halkın nitelikli sağlık hakkını zedelemiş, bu alanda Kızamık salgınlarıyla ülkemizi dünya lideri haline getirmiştir.

Birinci basamak sağlık hizmeti alanında kurulan derneklerin, Bakanlığın müdahalesine izin vermeyen, üyelerinin özgür iradesini, taleplerini her platformda, her türlü meşru yollarla dile getiren sağlık çalışanlarının mücadelesinin ortaklaştırılması için çaba sarf eden bir mücadele anlayışla yoluna devam etmesini bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TTB Aile Hekimliği Kolu