’İş Teftiş Tüzüğü Tasarısı’ ve ’İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tasarısı’ oldu bittiye getirilemez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her zaman olduğu gibi konunun taraflarına haber vermeden ve tartışmadan adeta bir oldu bitti ile ‘’İş Teftiş Tüzüğü Tasarısı ‘’ ile ‘’İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tasarısı’nı hazırlayarak uygulamaya koymak istemektedir.

Ülkemizde iş kazalarının artık iş cinayetlerine dönüştüğü, meslek hasatlıklarının sosyal bir yara olduğu bir ortamda bu tasarılarla İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri adeta yok sayılmaktadır. Hekim, Mühendis gibi teknik iş müfettişlerinin yapması gereken görevler genel teftiş içine alınarak bir oldu bitti ile içi boşaltılmaktadır. Bir yandan İş sağlığı ve Güvenliği alanında yasa ve yönetmelikler çıkararak iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi hedeflediğini söyleyen Bakanlığın, İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli ayağı olan denetim kısmını ortadan kaldırması önemli bir çelişki olarak durmaktadır.

Gelinen bu noktada önerilerimiz;

-İş Teftiş Tüzüğü Tasarısı ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tasarısı hazırlanırken mutlaka, TTB, TMMOB, İşçi Sendikaları ve konunun tüm taraflarının görüşleri alınmalı birlikte hazırlanmalıdır.

-İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerini yapacak ekibin mutlaka farklı bir birim olarak örgütlenmesi sağlanmalıdır. Burada görev yapacak personelin mesleği dikkate alınmalı, öncelikle teknik personelden oluşmalı, buna uygun gerekli eğitimleri sağlanmalıdır.

-Kuruma İş Sağlığı ve Güvenliği teftişleri için mutlaka yeterli sayıda hekim iş müfettişleri alınmalıdır. Hekimlerin iş müfettişliğine başvurusu özendirilmeli ve alınacak hekim iş müfettişlerinin ekonomik-özlük hakları iyileştirilmelidir. Yeterli hekim iş müfettişinin olmadığı bölgelerde yetkili tabip odalarından destek alınmalıdır. Tabip Odaları ile birlikte projeler üretilmelidir.

-Denetim yapacak tüm ekibin mesleki bağımsızlığı sağlanmalıdır.

-İş Sağlığı ve Güvenliği alanına yeni bir şey getirmeyeceği gibi mevcut durumu daha da geriye götürecek olan ‘’ İş Teftiş Tüzüğü Tasarısı’’ ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tasarısı’’ derhal geri çekilerek tüm tarafların katılacağı daha demokratik ve katılımcı tüzük ve yönetmelik hazırlanmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

İstanbul Tabip Odası