İşyeri hekimliğinde süre uzatımı talep edildi

2003 yılından sonra düzenlenen kurslardan işyeri hekimliği belgesi alanların 30 Haziran 2013 tarihine kadar Çalışma Bakanlığına başvurarak belgelerini değiştirmeleri gerekiyordu.

Bu tarihe kadar pek çok hekim işyeri hekimliği sertifikasını değiştirmiş ise de bir kısım meslektaşlarımızın, çeşitli sebeplerle Bakanlığa başvuramadıkları anlaşılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Çalışma Bakanlığı’na yazılan bir yazı ile ülkemizin işyeri hekimine gereksinimi de gözetilerek, 6331 sayılı Yasa’da yapılacak bir değişiklikle, meslektaşlarımızın işyeri hekimliği sertifikalarının değiştirilebilmesi için ek süre tanımlanması istendi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi