Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali İstendi

altHatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte 16 Temmuz 2013’te bazı değişiklikler yapmıştı.

Değişiklikler özü itibariyle yabancı sağlık meslek mensuplarının; Türkçe dil yeterlilik belgesi olmadan Türkiye’de 1 yıl süreyle çalışabilmesine, Suriye’den gelen sağlık meslekleri mensuplarının sığınmacılara barınma merkezlerinde sağlık hizmeti verirken Türkçe bilme, diplomasına ilişkin denklik alma, mesleğini icra etmesine engel hali olmama, mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırma gibi yükümlülüklerden muaf olmalarına ilişkindi.

Türkçe Dil bilgisi düzeyini düşük belirleyen, dil yeterlilik belgesi olmadan bir yıl süreyle çalışmaya izin veren hükümlerin sağlık hizmetinin gereklerine aykırılığı,

Suriyeli sağlık meslekleri mensuplarının  ülkemizde sağlık hizmeti sunacak kişilerde aranacak koşullardan muaf bir biçimde sığınmacılara barınma merkezlerinde sağlık hizmeti sunmasına yönelik düzenlemelerin ise sağlık hizmetinin olağanüstü haller de dahil olmak üzere ülkenin her yerinde ve herkese aynı kural ve ilkeler uyarınca sunulması gerekliliğine aykırılığı,

Sağlık hizmetinin gerekleri gözetilerek belirlenen ilke ve kurallara uygun çalışma belgesi bulunmayan kişilerin doğrudan sağlık hizmeti sunumunda görevlendirilemeyeceği, ancak bu kişilerden sağlık hizmeti sunma yetkisi bulunan kişilerin nezaret ve kontrolünde sınırları belirlenmiş yardımların alınabileceği, bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle,

Mesleğini icra etmeye engel halin bulunmadığı koşulunun  her zaman, her yerde aranması gereken bir  koşul olduğu, bundan vazgeçilemeyeceği  belirtilerek iptalleri  için dava açılmıştır.  

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi