Kişisel Sağlık Verilerin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi Ve Paylaşılması İle İlgili Toplantı Yapıldı

alt18 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya Türk Tabipleri Birliği Özel hekimlik kolunun çağrısı ile;

 

 

 

 

-        Tabip odaları ve özel hekimlik komisyonları

-        Uzmanlık dernekleri

-        Türk Dişhekimleri Birliği ve odaları

-        Türkiye Barolar Birliği ve baroları

-        Hasta ve Hasta Yakını Dernekleri

-        Konu ile ilgili uzman kişi ya da kurumlar davet edildi.

            Toplantıya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ tabip odalarının yanı sıra Adli Tıp Derneği, Halk Sağlığı Derneği (HASUDER), Türk Dermatoloji Derneği, Türk Gastroentereloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöroloji Derneği; ayrıca TTB hukuk bürosu, çeşitli fakültelerden öğretim üyesi ile birlikte konuya ilgi duyan uzmanlar katıldı.

            32 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda konunun önemi, yaşananlar ve olası yaşanacaklar vurgulanarak Sağlık Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bilim ve etik dışı  uygulamalarına karşı ilgili tüm kurum ve kişilerce ortaklaşa bir süreç başlatılması ve “kişisel sağlık verilerinin” korunması yönünde gerekli çalışmaların yürütülmesi ortak kararına varıldı.

           Alınan karar gereğince Türk Tabipleri Birliği bünyesinde TTB Özel Hekimlik Kolunun sekreterliğini yürüteceği “Çalışma Grubu” oluşturulması ve yine toplantıda belirlenen programının hayata geçmesi için çalışmalara acilen başlanmasının önemine değinildi.

           Yürütmesinin de belirlendiği toplantı sonrasında çalışma grubu, hekimlik mesleğinin etik değerleri ve hasta hakları yönünden son derece önemli olan bu konuda çalışmalarını sürdürecektir.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi