Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik

alt25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10.maddesinin 4. Fıkrasında Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmamasının esas olduğu, ancak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebileceği belirtilmişti.

Bu fıkranın devamında ise aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için gerekli şartlar da gösterilmişti.

Buna göre aile hekimine bir başka kurumda nöbet tutturulabilmesi için;

•    Sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması,

•    Sağlık tesisinin personel dağılım cetveline (PDC) göre hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan hekimlerin %60"tan aşağı olması,

•    Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarında PDC"ye göre bu unvanlarda fiilen çalışan personelin doluluk oranlarının %60"ın altında olması,

•    İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC"ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80"in altında olması,

şartlarının bir arada bulunması gerekmekteydi.

Ne var ki 19.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile bu düzenlemede değişiklik yapılarak belirlenmiş ölçütlerden dahi vazgeçilmiş, herhangi bir objektif kriter olmaksızın ihtiyaç ve zaruret halinin tespitinin, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onayı ile belirleneceği hükmü getirilmiştir.

Böylelikle tüm aile hekimlerinin sağlık kurumlarında nöbet tutmalarının önü açılmıştır.

Hatırlanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği, her ne suretle olursa olsun aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına başka sağlık kurumlarında nöbet tutturulmasının hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu düşüncesiyle 2012 yılında çıkarılan Nöbet Genelgesinin ve daha sonrasında yapılan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği düzenlemelerinin iptali istemiyle davalar açmış ve bu davalarda iptali istenen düzenlemelere dayanak oluşturan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasına eklenen cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını istemiştir.

Anılan davalar devam ederken Yönetmelikte yapılan 19 Temmuz 2013 tarihli değişiklik karşısında da Türk Tabipleri Birliği tarafından, gerek birinci basamak sağlık hizmetinin ve gerekse hastanelerde sunulan acil sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyecek olan bu uygulamaların sonlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi