Etlik, Bilkent ve Elazığ İhalelerine İlişkin Herhangi Bir İşlem Yapılması Suçtur

altCumhuriyet gazetesinin, 6 Temmuz günlü nüshasında Etlik Entegre Sağlık Tesisine ilişkin “paydaş toplantısı” yapılacağı ve Türk Tabipleri Birliği’nin de “paydaşlar” arasında olduğu belirtilmiştir.

Öncelikle anılan bu toplantıya kurumsal olarak herhangi bir davet almadığımız belirtilmelidir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yapılan Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ entegre sağlık tesisi ihalelerinin Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu kararlara yapılan itirazlar da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Bu üç ihaleye ilişkin sözleşme imzalamak da dahil olmak üzere inşaat işine ilişkin, hafriyat çalışması, alt işverenlerle sözleşme yapılması, kazı çalışması başlatılması ve benzeri tüm işlemler açıkça suçtur. Tespiti halinde suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hatırlanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği kamu özel ortaklığı uygulamasına karşıdır.Türk Tabipleri Birliği"nin önceki tüm açıklamalarında da belirtildiği gibi kamu özel ortaklığı bir özelleştirme yöntemidir. Üstelik Sağlık Bakanlığı bu yöntemle yaptığı şehir hastaneleri ile aslen yatak sayısını artırmamakta sadece yenileme yapmaktadır. Yerli ve yabancı sermayeye yaklaşık 30 yıllık sözleşmelerle milyarlarca lira devredilmesini sağlayacak bu yöntemle aslında yatırım yapılmamaktadır. Üstelik bu kapsamda çıkarılan mevzuatta bilinçli olarak yaratılan belirsizlikler eliyle bu hastanelerde verilecek tüm sağlık hizmetlerinin ihale alan şirketlere devredilmesinin önü açılmaktadır. Sonuç olarak, bu tesislerden vatandaşlar çok yüksek ücretler ödeyerek yararlanabilecek, burada çalışan hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları güvencesiz taşeron işçisi haline getirilecek, bu hastanelerde eğitim alacak hekimlerin çalışma koşulları belirsiz hale gelecektir. Biliyoruz ki 20 yıldan fazla zamandır bu yöntemi uygulayan İngiltere"de şu an itibariyle 7 hastane resmen iflas etmiş, tüm sağlık sistemi mali krize girmiştir. İngiliz Kraliyet"in bağlı Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu yöntemin uygulanmasına karşı yoğun muhalefet yürütülmektedir.

Anayasa Mahkemesi kararı bekleniyor

Danıştay 13. Dairesi tarafından talebimiz üzerine, kamu özel ortaklığı işlemlerinin dayanağı olan 3359 Sayılı Yasanın Ek/7. Maddesinin 8. Fıkrasının Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle yapılan itiraz başvurusu ise yeni yasa çıkması nedeniyle 6 Haziran 2013 günü görüşülerek “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

21.2.2013 günlü, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun iptali talebiyle yapılan başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından 2013/50E. sayılı dosyada 22 Mayıs günü için ilk inceleme yapılacağı duyurulmuş, ancak inceleme sonucu açıklanmamıştır.

6428 sayılı Yasaya ilişkin bu kez 4 Temmuz 2013 günü bir kez daha ilk inceleme yapılacağı duyurulmuş, ancak 8 Temmuz itibariyle henüz bu incelemeye ilişkin yine bir açıklama yapılmamıştır.

Öte yandan Eylül 2011’de temel atma töreni yapılan Kayseri Entegre Sağlık Tesisi’nin 2.5 yılda bitirileceğine ilişkin tören esnasında yapılan anlaşma açısından sadece 9 ay kalmasına karşın henüz inşaatın temelinin atılamadığı, tahsis edilen arazinin bataklık çıktığı da bilinmektedir.

Halihazırda TBMM’de görüşülmekte olan 53 Kanun ve 18 KHK’da değişiklik içeren ve “torba” olarak nitelenen kanun tasarısının 38. Maddesinin gerekçesinde “’üçüncü kişiler lehine yargı kararlarını gecikmeksizin yerine getirme mecburiyeti’ ile ‘devlete (idareye) güven’ ve ‘idarede istikrar’ ilkeleri doğrultusunda” yargı kararlarına gösterilmesi gereken saygıdan söz edilmektedir.

Yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihaleye ilişkin herhangi bir işlem o nedenle ve Anayasa ve idare hukuku ilkeleri gereği yapılamaz.

Türk Tabipleri Birliği kamu özel ortaklığı uygulamasında “paydaş” değil muhataptır. Yapılan tüm ihalelerin iptali talebiyle dava açılmıştır ve açılacaktır.

 

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi