Bölge Tabip Odaları ve TTB Merkez Konseyi Toplantısı

altBölge Tabip odaları ve TTB Merkez Konseyi 8 haziran 2013 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde Diyarbakır’da;

1)Sağlık Gündemi (Türkiye-Bölge)

2)Türkiye Gündemi

a)Barış ve müzakere süreci ve TTB’nin tutumu

b)Gezi parkı Direnişi

c)İnsan hakları İhlalleri(Hasta tutsaklar, cezaevleri, mayınlar, göç)

3)Suriye’deki Savaş ve Rojava gündemleri ile bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan,  Prof. Dr. Mehmet Zencir,  Dr. İsmail Bulca, Dr. Osman Öztürk,  Dr. Melda Pelin Yargıç, Dr. Zülfükar Cebe ve Dr. Arzu Erbilici TTB Merkez Konseyini temsilen katılmışlardır. Diyarbakır , Batman, Mardin ve Şırnak Tabip odaları yönetici ve aktivistlerin katıldığı toplantıda gündeme ilişkin görüşler ve öneriler tartışıldı. Tabip odalarını temsilen katılan tüm katılımcılar kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik başlayan Barış ve Müzakere sürecine ilişkin TTB’nin yaklaşımının yeterli cesarette ve netlikte olmadığı ifade ettiler. Katılımcılar tarafından geçmişi demokrasi, barış ve insan hakları mücadelesi ile dolu olan TTB’nin bu süreçte daha aktif rol üstlenmesi başta Anadilde sağlık olmak üzere bütün kültürel hak taleplerini daha yüksek sesle dillendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ağırlıklı olarak Kürt sorununun demokratik çözüm sürecinde TTB ve Tabip odalarını bekleyen görevlerin tartışıldığı toplantı aşağıdaki kararlaşmalarla sona erdi.

  • Barış süreci-gezi parkı direnişin birbirini besleyen, geliştiren mücadeleler olduğu Türkiye'nin Demokratikleştirilmesinin halkların ortak talebi haline geldiği
  • Barış sürecine TTB katkısı olarak savaşın yol açtığı sorunların görünür kılınması ve çözümler geliştirilmesine yönelik başta bölge tabip odaları olmak üzere TTB'nin çalışmalarını artırması (cezaevleri, cezaevlerindeki hasta tutsaklar, toplu mezarlar, zorla yerinden edilme bağlamında göç ve sağlık-geriye dönüş, kimyasal savaş izleri, mayınlar, bulaşıcı hastalık vb. konularda)
  • Barış ve müzakere süreci ile ilgili hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik toplantıların yaygınlaştırılması
  • Suriye ve Rojava bölgesindeki savaşın yol açtığı sağlık sorunlarına yönelik TTB'nin girişimler başlatması (ilaç, aşı ve tıbbi yardımlar için koridor açılması-ambairgonun kaldırılması, Uluslararası sağlık örgütleri ve yardım kuruluşlarına çağrı yapması vb.)