Askerlik Kanunundaki Değişikliklerin Tıp Doktorlarına Yansıması

alt1111 sayılı Askerlik Kanununda geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan değişikliklerle yükümlülerin askere alınmasına ilişkin bir takım usullerde değişiklikler yapılmıştır.

Anılan Yasa’nın yoklama işlemleri ile ilgili 14. Maddesinde yapılan değişiklikle,  her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ve 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilerek yoklama işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılmıştır. Bunun yansıması olarak, tıp fakültesinden mezun olan kişilerin, önceki düzenleme ve uygulamalarda olduğu gibi belli ayların beklenmesi gerekmeksizin askere alınmaları mümkün hale gelmiştir.

Diğer yandan askerlik Yasasının 36. Maddesine göre “Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir. “ hükmünden yararlanılarak fakülte mezuniyetinden sonra askere sevk işleminin iki yıla kadar ertelenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, Yasa’nın 35. Maddesine göre “Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, … askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.”

Bütün bu düzenlemelere göre, tıp fakültesinden mezun olanların uzmanlık ya da doktora eğitimi yapmaları halinde 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, bahsi geçen eğitimlerden herhangi birine devam etmeyenler ise fakülteden sonra bir yıl süreyle askerlik yükümlülüğünü erteletebilmesi mümkün olabilecektir. Tıp doktorlarının eğitim süresinin altı yıl olmasından dolayı, MSB tarafından yüksek lisans yapmış kabul edilmekte, bu nedenle yüksek lisansa başlama sebebiyle erteleme yapılmayacağı Sevk Tehiri işlemleri Yönetmeliğinde ifade edilmektedir.

Tıp doktorlarının mecburi hizmet yapmaları ile ilgili olarak da askerlik yükümlülüğünün ertelenmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, “…devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında illerde 5 inci; ilçelerde 4, 5 ve 6 ncı derecede bulunan bölgelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilir.” Sevk Tehiri Yönetmeliğindeki bu hüküm sebebiyle, fakülteden mezun olduktan sonra ya da uzmanlık eğitiminden sonra anılan bölgelerde mecburi hizmet yapanlar söz konusu sürenin sonuna kadar askerlik yükümlülüklerini erteletebileceklerdir.

Bütün bunlardan başka, tıp fakültesinden mezun olanların tabi oldukları mecburi hizmet yükümlülüğü gözetilerek anılan yükümlülüğün askerlikten sayılmasına ilişkin olarak Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarının yanı sıra siyasi partiler nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunulmuş ise de bu yönde bir yasal düzenleme henüz yapılmış değildir. Son olarak, mecburi hizmet yükümlüsü tabiplerin askerlikten muaf tutulmaları için gerekli yasa değişikliğini görüşmek üzere Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanına görüşme talebi iletilmiştir. Bununla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunar; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Eki:Milli Savunma Bakanı ile Sağlık Bakanına gönderilen yazılar