Performans ödemeleri durduruldu; Bakanlık Ödevini Yapmadı Olan Sağlık Çalışanına Oldu

altSağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 31 Ocak günü 87 Kamu Hastane Birliği’ne gönderilen yazıda, yeni ek ödeme yönetmeliği hazırlanıp yürürlülüğe girinceye kadar ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki çalışanlara performansa dayalı ek ödemenin yapılmayacağı duyuruldu.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

Bakanlık Ödevini Yapmadı Olan Sağlık Çalışanına Oldu

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 31 Ocak’ta 87 Kamu Hastane Birliğine bir yazı gönderdi. Bu yazıyla, sözleşmeli çalışan CEO’lar, hastane yöneticileri, başhekimler, başhekim yardımcıları ve diğer yöneticiler hariç olmak üzere çalışanlara döner sermaye ödenmemesi isteniyor. Gerekçe ise, yeni bir döner sermaye yönetmeliği hazırlamakta oldukları ancak henüz hazırlanamamış olması. Yeni yönetmeliğin, geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlükte olması da planlanıyor.

2 Kasım 2011’de çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yönetmeliklerin bir yıl içinde çıkartılacağı, yeni yönetmelikler çıkana kadar mevcutların uygulanacağı belirtilmiştir. Anlaşılan, Bakanlık kendisine verilen bu sürede ödevini yapmamıştır.

Muhtemelen, çıkacağı ve geçmişe etkili olarak uygulanacağı belirtilen yönetmelikte çalışanların döner sermaye ödemelerinde kısıntıya gidileceğinden, yani daha az paralar ödeneceğinden, şimdiki düzenlemeye göre yapılacak uygulama sonrasında iade talebinin yaratacağı huzursuzluğu öngören Bakanlık hiç ödeme yapmamayı daha uygun görmüştür.

Hep söylüyoruz, performansa göre ücretlendirme güvencesizdir, sağlık ortamına sayısız zararlar vermiştir. Hakkaniyet için getirildiği iddia edilmektedir, ancak açık biçimde yöneticiler korunup yüksek ücretler alırken, emeğiyle geceli gündüzlü çalışan, “puan toplamaya” zorlanan hekimler ve sağlık çalışanları mağdur edilmektedir. Söz konusu yazı ödenen performans ücretlerinin “bugün var yarın yok” olduğunun, iki satırlık yazıyla ödemesinin durdurulabildiğinin açık göstergesidir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenceli ve emekliliğe yansıyan ücretlerini düşük tutan, sağlık çalışanlarını puan toplamaya zorlayan, hastalarımızı puan haline getiren mevcut sağlık politikalarının uygulayıcıları için yüz kızartıcı bir durumdur.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yazısı kabul edilemez. Mevcut döner sermaye ek ödeme Yönetmeliğinin uygulaması bir yazıyla durdurularak çalışanlara döner sermaye ödemesi yapılması engellenemez. Böyle bir uygulama, çalışanların sahip oldukları bir özlük hakkının belirsiz süre için geciktirilmesi anlamına geleceğinden bu uygulamayı yapanların yasal sorumlulukları doğar. Mevcut sağlık politikaları sağlık çalışanlarının gelirlerini büyük ölçüde döner sermaye ek ödemesine bağlı hale getirmiştir. Çalışanlar buna güvenerek gelecek planlaması yapmaktadırlar. Ödemenin bu şekilde engellenmesi sebebiyle uğranacak ekonomik zararların hukuksal sorumluluğu bu uygulamayı yapanlarındır.

Sağlık Bakanlığı bu uygulamasıyla kredi borcunu ödeyemeyen, telefon, elektrik, su faturalarını yatıramayan, çocuğunun kreş veya okul parasını yatıramayan sağlık emekçilerinin mağduriyetlerini giderecek midir? 14 Mart’larda “iyi ki varsınız” dediği hekimlere muamelesi “paranı vermiyorum, ne yaparsan yap” muamelesidir. Anlaşılan Sağlık Bakanlığı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretlerini zamanında ödemeyen, el koyan bazı özel hastane patronlarına özenmiştir, ya da onlara yol göstermektedir. Daha da önemlisi bundan sonra yapacaklarının sinyallerini vermektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yazısı hukuksal olarak da temelsizdir. Çünkü, 663 sayılı KHK’ya göre yeni yönetmelik çıkana kadar mevcutların uygulamasının sürdürülmesi gereklidir. Yeni yönetmeliğin yetişmemesi gerekçe gösterilerek sağlık çalışanlarının mağdur edilmesi kabul edilemez. Sürekli yeni yönetmelikler, genelgeler çıkaran bir Bakanlığın çalışanlar için bu kadar önemli bir yönetmeliği “yetiştirememesi” ise ayrıca dikkat çekicidir.

Bütün bunlar gözetilerek, çalışanların temel gelir kaynağı niteliğindeki döner sermaye ek ödemesinin durdurulmaması gereklidir. Bundan da önemlisi hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak ettikleri güvenceli, emekliliklerine yansıyan, insanca yaşayacakları ücretleri alabilecekleri bir ödeme biçimi en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi