Batman Tabip Odası Kızamık Olgularına Dikkat Çekiyor

altBatman Tabip Odası Başkanı Dr.Mehmet Demir"in açılış konuşması yaptıktan sonra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Dr.Zülfükar Cebe kısa bir açıklama yaptı, daha sonra Batman Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Selahattin Oğuz basın açıklamasını okuduktan sonra basın açıklaması sona ermiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Dr. Zülfükar Cebe kısa açıklamasında;

Sağlık bakanlığı verilerine göre ülkemizde kızamık aşı oranlarının %97 olduğu yine yetkililere sorduğumuzda Suriye"den gelen sığınmacılara gerekli aşılama ve diğer sağlık hizmetlerinin düzenli olarak sunulduğu ifade edilmektedir. TTB olarak eğer bu iki veri doğru ise hükümetin kamuoyuna ve sağlık camiasına bu kızamık olgularının kaynağını açıklamak gibi bir görevi olduğunu belirtmek istiyoruz.

Kızamık vakalarının görülebilineceği ile ilgili olarak daha önce başka bir çok vesile ile TTB olarak kamuoyunu bilgilendik ve Sağlık Bakanlığı’ndan konu hakkında bilgi ve tedbirlerin alınması ile ilgili talepte bulunduk. Ancak gerek TTB bilgi ve deneyimini paylaşım gerekse konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği yünündeki taleplerimiz görülmezden gelindi. Bize göre sağlık bakanlığı başta birinci basamağın özelleştirilmesi projesi olan Aile hekimliği uygulaması olmak üzere uyguladığı sağlıkta dönüşüm projesinin başarısızlığı anlamına gelecek bu salgınları kamuoyundan gizlemeyi ve yokmuş gibi davranmayı tercih etmiştir. Bu yaklaşım sonucu bu gün için tüm ülkede kızamık vakaları giderek artmış ve kontrolü düne göre daha da zorlaşmıştır. Konunun tarafımızca ciddiyetle ve endişe ile takip edildiğinin kamuoyunca bilinmesini isteriz, dedi.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıktan korunmanın tek yolu ise aşılamadır. Solunum yoluyla öksürük, hapşırma ile ve hatta konuşma yoluyla havaya dağılan kızamık virüsünün solunum yoluyla alınması ile yayılabilen bir hastalık olup ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir. Kızamık hastalığı olan kişiler döküntünün başlamasından dört gün öncesine, döküntünün sona ermesinden ise dört gün sonrasına kadar bulaştırıcı kabul edilmektedir

Kızamık aşısı ile korunmayan hemen hemen tüm çocuklar kızamığa yakalanma riski ilekarşı karşıya olup bu hastalığa yakalananların yaklaşık % 1-5 ‘inde Kızamığa bağlı komplikasyonlardan dolayı ölüm meydana gelebilmektedir.Düşük sosyoekonomik düzeyi , beslenme bozukluğu olan toplumlarda risk daha da artmakta ve daha fazla görülmektedir. Yine kalabalık ortamlarda yaşayanlarda , 1 yaşın altındakilerde ve aynı ev halkından birinde kızamık olanlarda komplikasyon gelişme riski artmaktadır.

Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yılı sonuna kadar kızamık eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimizde de aynı şekilde bu program uygulanmış olup , ilimizde geçen hafta tanısı konulan (ki bunlardan biri Suriye" den savaş dolayısıyla ilimize gelmiş olan siyasi mülteci bir ailenin çocuğu) ve biri ağırlaştığı için sevk edilen vakalara kadar en son vaka 2008 yılında görülmüştü.Ama maalesef geçen hafta ilimizde görülen vakalarla sürecin yeniden değerlendirilmesi ve yeni planlama ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Aynı şekilde ilimizde de bu program doğrultusunda çalışmalar yapılmış olup geçen haftaya kadar en son görülen kızamık vakası 2008 yılında görülmüştü.Ama maalsef geçen hafta ilimizde 2 çocuğa kızamık tanısı konuldu ve bunlardan biri pnömoni(zatüre )komplikasyonu dolayısıyla il dışına sevk edilmiştir.

Yine bu görülen vakalardan biri Suriye" deki savaş dolayısıyla ilimize gelen siyasi mülteci bir ailenin çocuğu olması dolayısıyla ilimizde yaşayan Suriye ve Afgan kökenli mültecilerin yaşam koşullarının gözden geçirilmesi ve yetkililerin bu konuya daha duyarlı yaklaşması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu kızamık vakaları ortaya çıkıncaya kadar mültecilere dönük ilimizde herhangi bir aşılama yapılmadığı ,mültecilerin sağlık ,barınma ve gıda gibi en temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili ciddi zaafiyet yaşandığı tarafımızca gözlemlenmiştir.

Halkımıza çağrımız ;

Kızamık şüpheli vakaların en yakın sağlık kurumuna müracaat etmeleri ve bu süreçte planlanacak olan aşılama önerilerine gerekli haassiyetin gösterilerek , aşı önerilen kişilerin aşılarının yapılması konusuında gerekli özenin gösterilmesi

Yetkililere çağrımız ;

İlimizde bulunan mültecilerin sağlığa ulaşımlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili yetkilileri daha sorumlu ve hızlı davranmaya ,

Aile hekimliği uygulaması ile bütünselliği bozulan ve kayıtlı nüfusun esas alınarak koruyucu sağlık hizmeti sunumunun yapılmaya çalışıldığı bu sistemin böylesi durumlarda ciddi handikapları olup en azından bu sürecin daha iyi planlanması açısından geçici de olsa birinci basamakta çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarının esas önceliğinin aşılamaya verilmesinin sağlanması ve bu şekilde kollektif bir çalışma tarzı ile sürecin daha sağlıklı yönetileceğini düşünüyor ve yetkilileri insiyatif almaya davet ediyoruz.

Yine sadece şüpheli kızamık vakalarının değerlendirileceği ayrı bağımsız bir birimin oluşturulmasının hem bulaş riskini en aza indireceği hem de yoğun poliklinik şartlarında vakaların atlanması riskini ortadan kaldıracağınını düşünüyoruz.

Ayrıca halk sağlığı müdürlüğünce hem halkın bilgilendirilmesinin sağlanması hemde sağlık çalışanlarına hızlı bir şekilde eğitim planlanmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Ve toplum sağlığını önceleyen bir meslek örgütü olarak sürece elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

BATMAN TABİP ODASI