İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

 

altİç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı 8 Aralık 2012 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda yapıldı.

 

Toplantıya Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri tabip odalarının başkan ve yöneticileri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ile Merkez Konseyi Üyesi Filiz Ünal İncekara katıldı.

Toplantıda sağlık alanını ilgilendiren temel konular ve tabip odalarının sorunları tartışıldı. Toplantı sonuç bildirgesi için aşağıdaki maddeler üzerinde ortaklaşıldı:

 • Hekimlerin meslek örgütü tektir. Bütün hekimlerin meslek örgütlerine üye olma zorunluluğu olmalıdır.
 • Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye sağlık ortamının en temel sorunlarının başında gelmektedir. Hekimlere yönelik şiddet giderek artmıştır ve uygulanan mevcut tutumlarla artmaya devam edeceği görülmektedir.
 • Erzurum’da faaliyet gösteren SABİM, mevcut haliyle hekimleri hedef gösteren bir mekanizmadır. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şikayetleri kabul etmemelidir. Özelde ve kamuda hekimlerle ilgili şikayetlerin meslek örgütüne ve bağlı bulunduğu ilk amirine yazılı/imzalı yapılması gerekir.
 • Görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın, geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi gerekir.
 • Bazı politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düşündüğümüz, değersizleştiren söylem ve üsluplarından vazgeçmeleri gerekmektedir.
 • TTB’nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düşündüğümüz, izlenen sağlık politikasının sağlık alanındaki şiddeti artırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının Sağlık Bakanı başkanlığında en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekir.
 • KHB, kamu hastanelerinin yerli yabancı sermayeye özelleştirilmesinin bir adımıdır.
 • KHB ile çalışanların ücretleri düşecek ve özlük hakları kayıpları oluşacaktır. Bundan sonraki adımda “iş güvencesi” kaybı oluşacaktır.
 • Mevcut sağlık politikaları sağlık sunumunu ticarileştirirken tek hareket noktasını “kar etmek” olarak koymuştur.
 • Sürdürülen sağlık politikaları ile sağlık hizmetlerinin niteliği düşmektedir. Bu sistem halkın sağlığına bir tehdittir.
 • Hekimlerin bu çok zor dönemden geçerken birlik içinde davranması çok önemlidir.

KHB ile ve genel olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hekimler ve halkın sağlık hakkı açısından ciddi kayıplar oluşmaktadır. Bu sürece karşı TTB bütünü hep birlikte mücadele etmelidir.