Tam Gün Hukuksal Olarak Yok Hükmündedir

Muğla İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 650 sayılı KHK’de  yer alan “Tam Gün” hükümlerinin uygulanmasına devam edilemeyeceğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanması için Resmi Gazete yayınlanmasının beklenmesine gerek olmadığına, Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen KHK maddelerinin uygulanmasına devam edilmesinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. 

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de hekimlere çalışma yasakları getiren hükümlerin iptaline ilişkin kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı. Sağlık Bakanlığı ile bir kısım hükümet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği yürürlük tarihine kadar, gerek öğretim üyeleri gerekse 657’ye tabi hekimler yönünden değişen bir durumun olmayacağını  açıklamışlardı. Üniversiteler tarafından da 650 sayılı KHK ile getirilen sınırlamaların uygulanmasına devam edilmekte idi.

Oysa Muğla Tabip Odası’nın açtığı davada 650 Sayılı KHK ile getirilen “tam gün” yasağını değerlendiren Muğla 2. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanabilmesi için ayrıca Resmi Gazete’de yayınının beklenmesi gerekmediğine hükmetti. Böylece Muğla 2. İdare Mahkemesi kararıyla serbest çalışan öğretim üyelerinin eğitim ve öğretim hizmeti verebileceği, 657 Sayılı Yasaya tabi hekimlerin de mesai saatleri dışında çalışabileceği vurgulanmış oldu.  

Öğretim üyeleri ve hekimler tarafından kurumlarından bir kez daha bu karar da eklenerek Anayasaya aykırılığı tespit edilen KHK maddelerinin uygulamasının derhal durdurulması, Anayasa mahkemesi kararları ışığında bu hükümler yok sayılarak uygulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilebilir.

Muğla Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan İşbirliği Protokolü”nde yer alan, “Rektörlük tarafından mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı bulunanlar, birlikte kullanım ve işbirliği ile işletilen sağlık tesislerinde görevlendirilemezler” ibaresinin iptali için Muğla Tabip Odası tarafından dava açıldı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararının gerekçesinde, Muğla Valiliği ve Muğla Üniversitesi’nin davada yaptıkları savunmalarda, işlemin dayanağını (Tam Gün ) 650 Sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler olarak gösterdikleri belirtildikten sonra, bu düzenlemem Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği anımsatılarak şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi’nin 18.07.2012 gün ve 2011/113 Esas sayılı dosyasında verilen karar ile ‘6223 Sayılı Yetki Kanununun kapsamında olmadığından Anayasaya aykırı oldukları’ gerekçesiyle iptaline karar verildiğinin görülmesi ve öte yandan Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmelerinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti  ilkesine aykırı olduğu gibi, görülmekte olan davanın Anayasaya aykırılığı belirlenerek iptal edilen kurallara göre çözümlenmesine de olanak bulunmaması karşısında, dava konusu düzenlemenin yasal dayanağının ortadan kalkması nedeniyle hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır”   (Karar için tıklayınız…)

Türk Tabipleri Birliği tarafından da , Anayasa Mahkemesi kararının ardından yapılan açıklamada şu hususlara yer verilmişti (Açıklama için tıklayınız...):

  • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve araştırma amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu hizmetleri vermeleri halinde de emeklerinin karşılığı olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekir.
  • Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin bu çalışmalarının yanı sıra muayenehane açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilmeliler.
  • İdare tarafından başvuruların reddedilmesi halinde idari yargıda bu işlemlerin iptali istemiyle dava açılabileceği ve Danıştay'ın yerleşik kararları doğrultusunda idare mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilmiş kurallar dikkate alınmadan karar verilebilir.
  • 650 sayılı KHK nedeniyle muayenehanesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kapatılan ve bu işlemlerin iptali istemiyle idari yargıda dava açan hekimlerin muayenehanelerini açtıkları tarih dikkate alınarak kazanılmış haklarının korunması gerekir.
  • Anayasa Mahkemesi kararlarının idareyi bağlayıcı olması, Anayasa’nın üstünlüğü prensibi ve hukuk devleti ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararının ardından muayenehane açmak için yapılan başvuruların - muayenehane açmak için gerekli koşullara uygunluk sağlamak kaydıyla - idare tarafından kabul edilmesi gerekir.