Hekimler aleyhine ağırlaştırılan zorunlu sigorta şartlarının iptali istendi

altHazine Müsteşarlığı tarafından 28.8.2012 günü, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin Tebliğ ve Genel Şartlarda değişiklikler yapıldı. Türk Tabipleri Birliği tarafından sigorta koşullarını hekimler aleyhine ağırlaştıran bazı değişikliklerin iptali istendi.

Danıştay’da açılan iptal davasında İptali talep edilen hükümler ve gerekçelerinin özeti;

1-Genel Şartlarda yer alan,  “poliçede belirtilen” ibaresi, hekimlerin hukuksal düzenlemeler uyarınca yapmaya yetkili oldukları mesleki faaliyetleri kapsamındaki işlemlerin sigorta kapsamı dışında tutulması sonucunu doğurabileceğinden ve bu durum hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir.

2- Genel Şartlarda, hekimlik faaliyetine bir aydan fazla ara veya son verildiğinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetlerden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden sonra çıkabilecek tazminat taleplerine karşı iki yıl gibi ceza ve hukuk davalarındaki zaman aşımı süresinden çok daha kısa bir süre ile teminat sağlanması, sigortanın amacına ve üst hukuk normlarına aykırıdır.

3- Genel Şartlarda,  “İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri”nin teminat kapsamı dışında tutulması ile hekimlere aynı anda birden fazla zorunlu sigorta poliçesi satın alma yükümlülüğü getirilmesi, 1219 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 12. Maddeye, Türk Ticaret Kanunundaki sigortalının menfaatinin korunması ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

4- Genel Şartlardaki “B.1.Rizikonun Gerçekleşmesi” maddesinde yapılan değişiklikte rizikonun gerçekleşmiş sayılması sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği an olarak değiştirilmiştir. Rizikonun gerçekleşmesi aynı zamanda sigortalı hekimin bildirim yükümlülüğünü de başlattığından, öğrenmenin yapılan bir tebligata ya da hukuki takibe bağlı kılınmamasının uygulamayı hekimler aleyhine belirsiz hale getirmesi üst hukuk normlarına aykırıdır.

5. Genel Şartlarda, hekimlerin rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının olay ve zararın tespitine yönelik olarak talep ettiği tüm belgeleri vereceğine yönelik düzenleme, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. maddesi ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 9. maddesinde düzenlenen hekimlerin sır saklama yükümlülüğü ile Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21. Maddesi ile çeliştiğinden hukuka aykırıdır.

6- Genel Şartlarda, sigortalı adına savunma, uzlaşma ve bu konudaki tüm işlemleri yapmakla sigorta şirketi tek yetkili kılınırken sigortalı hekime hiçbir inisiyatif tanınması, hekimin mesleki güvencelerini sınırlandırdığından hukuka aykırıdır.