Aile hekimlerinin nöbetlerini düzenleyen genelgeye dava açıldı

 

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu"nca Valiliklere gönderilen 03.08.2012 tarihli “Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elamanlarının Hastane Nöbetleri” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldı.

Yapılan başvuruda, söz konusu nöbet uygulamasının, birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin görev kapsamını aştığı, çalışma sürelerini ölçüsüz biçimde artırdığı ve dinlenme haklarını ortadan kaldırdığı, sağlık hizmeti alanların da yaşam hakları ile maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme haklarını ihlal ettiği, asli ve sürekli kamu hizmetinin bu biçimde örgütlenmesinin ve sürdürülmesinin hukuka uygun olmadığı üzerinde  duruldu.

Açılan davada,genelgenin dayanağı olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasına eklenen “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.” cümlesi ve 5. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen "Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde" ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiamız ciddi bulunarakiptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da istendi.