Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım Raporu

altTürk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası koordinatörlüğünde ilgili meslek örgütleri ile birlikte  Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım başlıklı  bir rapor hazırladı.

Rapor kapsamında başlıca bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de kullanılan tanımlamaların derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlandı. Rapor 02.10.2012 tarihinde medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor için tıkayınız

02.10.2012

BASIN AÇIKLAMASI

 

BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK

Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım

Son dönemlerde bitkisel ürünlerin “ilaç” gibi kullanılması, topluma yönelik olarak kullanımın yazılı ve görsel medya yoluyla, “yetkinlik” açısından kimlikleri yeterince bilinmeyen kişi ve kurumlarca önerilmesi sağlık çalışanlarının bu konuda kaygı ve endişe duymalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla duyulan bu rahatsızlıklar nedeniyle konunun bilimsel ve etik çerçevesini çizen bir yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacı bu alanda çalışan kurum ve kişilerin derinlikli hissettiği bir konu olmuştur. Bu önemli gerekçe meslek tanımları gereği toplumsal bakış açısına sahip olan kimi meslek kuruluşlarının bitkisel ürünler konusunda birlikte görüş oluşturma çabasının başlatılması sürecini kendiliğinden başlatmıştır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) koordinatörlüğünde toplumsal rol ve sorumluluklarından alığı güç ile konuya ilgisi olacağını düşündüğü meslek kuruluşlarının katkısıyla ortak görüş ve öneriler oluşturabilmek için Temmuz 2012 tarihinde “Bitkisel ürünler” konulu bir çalışma grubu oluşturulması çağrısı yapmıştır. Bu çağrıya yanıt veren kurumların temsilcileri birkaç aylık bir çalışma sonucunda elinizdeki raporu oluşturmuştur.

Çalışmalar sırasında her meslek grubunun birikim, deneyim ve mesleki pratiklerinin özgünlüğü bir zenginlik olarak görülmüş ve kabul edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmalar sırasında uzlaşılan zemin “toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi” ve "eldeki bilimsel bilginin dikkate alınması" olmuştur. Bu temel bakış açısı aslında meslek gruplarının farklı bakış açılarının birleştiği ortak nokta olarak çalışmaların ortak zemine oturmasına katkı sağlamıştır.

Raporda bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de kullanılan tanım ve terminolojinin derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır.

“Başlangıç” niteliğindeki bu raporun temel amacı, çeşitli uzmanlık alanlarının katkısıyla bir uzlaşı görüşü oluşturarak, bu konuda yürütülecek çalışmalar için yol gösterici bir çerçeve çizmektir. Bu amaçla, yukarıda ifade edilen temel ilkesel zemin korunarak, kurul üyesi kişi ve kurumların görüşlerine azami ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır.

Raporumuzu siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşırken kontrolsüz bir şekilde satışa sunulan ürünlerin kullanımı sonucu oluşan hastalıklar ve ölümlerin sona ermesini dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Tıp Akademisi
Türk Farmakoloji Derneği
Tıbbi Onkoloji Derneği
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi