Nöbet yazılan aile hekimlerinin dikkatine?

 

altSağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genel yazıda; 12.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Kanunun 12. maddesiyle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle aile hekimlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında nöbet tutmalarına ilişkin düzenlemenin ne şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu yazıda, aile hekimlerinin kendi talepleri ile nöbet tutmaları konusunda herhangi bir koşul belirtilmeksizin ihtiyaç durumunda nöbet tutabilecekleri bildirilmiş, bu yönde isteği olmayan aile hekimlerinin de hangi halde nöbet tutmakla görevlendirileceği açıklanmıştır.

Aile hekimlerinin, kendilerine Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile verilen çok sayıdaki görevi gereği gibi yerine getirmekte zorlandığı ve mevzuatta belirtilen çalışma saatlerinin çok üzerinde bir mesai harcayarak bu hizmetleri sunabildiği gözetildiğinde; aile hekimlerinin gönüllülük çerçevesinde nöbet hizmetlerine dahil olmalarının olanaksızlığı bir yana, gönüllü ya da istekleri dışında nöbet tutmaları durumunda gerek aile sağlığı merkezlerinde ve gerekse nöbet tutacakları sağlık kurumlarında nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağı açıktır. Sözkonusu uygulamalar aynı zamanda aile hekimlerinin temel haklarını da ihlal edecektir.

Bununla birlikte, pek çok kentimizde bu yönde uygulamaya geçildiği öğrenilmiştir. Türk Tabipleri Birliği tarafından, 03.08.2012 tarihli genel düzenleyici işlemin yanı sıra aile hekimlerine nöbet tutturulmasına zemin yaratan yasal düzenleme hakkındaki hukuksal çalışmalar sürdürülmektedir.

Diğer taraftan aile hekimlerinin de kendilerine yapılan nöbet görevlendirmeleri üzerine yargı yoluna başvurmaları mümkündür. Bu çerçevede aile hekimlerinin kimi zaman sözlü şekilde yapıldığı belirtilen nöbet bildirimlerinin kendilerine yazılı olarak yapılmasını istemeleri ve görevlendirme tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yazısı için...