Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin Yürütmesi Durduruldu

hukuk_yeniDanıştay 10. Dairesi Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe koyduğu Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin yürütmesini durdurdu. 

(Karar için tıklayınız...)

Danıştay 10. Dairesi kararında özetle;

  • Yönetmelikte; sağlık alanında mezuniyet sonrası özel bilgi ve/veya beceriyi kazandırmaya yönelik olarak yapılacak sertifika eğitimlerinin verileceği alanları belirleme, verecek kuruluşları yetkilendirme, eğitim verecek kişilerin niteliklerini belirleme, eğitim içeriği ile eğitim sonucunda yapılacak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, alınacak ücretleri belirleme de dahil bütün süreçlerde Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılındığını, bu yetkinin içi boş bir düzenleme ile bütünüyle ilgili alana münhasır kurulacak 7 kişiden oluşan komisyonlara ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bırakıldığını tespit etmiştir. Sağlık Bakanlığının içi boş düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığını bu nedenle Yönetmelik hükümlerinin hukuka aykırı olduğunu,
  • Tıp ve dişhekimliği uzmanlık alanları dışındaki sertifika eğitimi verilecek alanların Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmesi gerektiğini, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından sertifikalı eğitim verilecek konular belirlenmedikçe Bakanlık tarafından tıp ve dişhekimliği uzmanlığına ilişkin olmayan, fakat konusu belirlenmemiş sağlık alanında sertifikalı eğitim konusunun düzenlenemeyeceğini,
  • Sertifikalı eğitim alanları, konuları, türleri, eğitim merkezlerinin nitelik ve standartları bu konuda yetkili olan Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmeden, bilimsel bir çalışma ve tespit yapılmadan, herhangi bir objektif genel kural getirilmeden sağlık alanındaki sertifikalı eğitim konusunu Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne bırakan Yönetmeliğin  hukuka uyarlı olmadığı,
  • Ayrıca Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe konulan 663 sayılı KHK uyarınca, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından pratisyen hekimler ve dişhekimleri açısından sertifikalı eğitim alanlarının (uzmanlık sonrası sertifika alanlarının belirlenmesi suretiyle) belirlenmesinden ve Sağlık Meslekleri Kurulu’nca meslek mensuplarının mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmasının, bu eğitimlerinin süre ve müfredatına ilişkin karar alınmasından sonra sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yönetmeliğin geçici 1. Maddesinin 1,2 ve 3. Fıkraları dışındaki bütün maddelerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmesi durdurulmayan üç fıkra ise Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki dönemde verilen sertifikalara ilişkin geçiş dönemi hükümleridir. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığından geçiş dönemi hükümlerinin de uygulanması ve bu nedenle telafisi imkansız zarar koşulunun gerçekleşmesi olanaklı olmadığından yürütmenin durdurulmasına karar verilmemiştir.