SUT’da değişiklik yapan düzenlemenin iki maddesine durdurma

hukuk_yeni1 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan kimi düzenlemelerin hukuka aykırı olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, iki maddede yürütmeyi durdurdu.

Hekimin, muayene ve tetkiklerini yapmak suretiyle hastaya uygulayacağı tedaviyi meslek bilgisi ve vicdanı ile belirleyeceği belirtilen kararda, hastanın iyileşmesini sağlayacak ilaç ve diğer tıbbi malzemeyi reçete yetkisi ile hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaç miktarını belirleme yetkisi bulunduğundan bahisle, dava konusu Tebliğin;

  • 15. maddesi ile değiştirilen6.2.24.B maddesinde yer alan'KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.' düzenlemesinin ve
  • 18. maddesi ile değiştirilen 'Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar' başlıklı 6.2.28.A maddesinin 2. Fıkrasında yer alan 'Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid>1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.' düzenlemesinde yer alan '1x1 dozda've'(trigliserid>1000 mg/dl ise) 2x1 dozda'ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasınakarar verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından dava konusu edilmekle birlikte yürütmesi durdurulmayan maddeler yönünden itiraz hazırlıkları sürdürülmektedir.

Karar metni için...