TTB’den Van Valiliği’ne yazı

ttbTTB Merkez Konseyi, depremden zarar gören yeşil kartlılar ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların, Başbakanlık Afet Acil Yardım Ödeneği"nden karşılanan ilaç giderlerinin "hayatın normale dönmesi ve acil durumun ortadan kalkmış olması nedeniyle" artık ödenmeyecek oluşuna ilişkin açıklaması üzerine, Van Valiliği"ne yazı gönderdi. 

TTB Merkez Konseyi"nin yazısında, Valiliğin değerlendirmesinin aksine, yeşil kartlılar ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ilaç giderlerinin karşılanmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı. 

                                                                                                                27.12.2011

 

T.C. VAN VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ’NE
VAN

İlgi      :22.12.2012 tarih ve 299-3135 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Van ilinde yaşanan depremler sonrasında, depremden zarar gören yeşil kartlılar ile sosyal güvencesi olmayan vatandaşların tedavi giderlerinden ilaç giderlerinin Başbakanlık Afet Acil Yardım Ödeneğinden ödendiği hatırlatılarak; ‘hayatın normale dönmesi ve acil durumun ortadan kalkmış olması nedeniyle’ artık söz konusu kişilerin ilaç bedellerinin ödenmeyeceği belirtilmektedir.

Van merkezde, Erciş’te ve bölgedeki pek çok yerleşim biriminde halkın barınma imkanı hala sağlanabilmiş değildir, okullar kapalıdır. Resmi kurumlar barakalarda kısmen hizmet vermekte; sağlık hizmetleri ise yakın hastanelere hasta sevki suretiyle sağlanmaya çalışılmaktadır.

Halkın, geceleri sıcaklığın eksi 10-15 derecelerde olduğu bir mevsimde, çoğunlukla kış koşullarına uygun olmayan çadırlarda barındığı; çocukların ise gündüzleri sokakta oynamaktan başka çarelerinin olmadığı bir olgu olarak varlığını sürdürürken; bu koşulların doğal sonucu olan hastalıkların tedavisi için sağlık çalışanları canla başla çalışırken hayatın normale döndüğüne ilişkin saptamanın hangi verilere dayanılarak yapıldığı tarafımızdan anlaşılamamıştır.

Toplumun sağlıklı koşullara bir an önce kavuşturulması ve yaşamlarının normale dönmesi temel dileğimizdir.  Ancak, doğal afetlerin yarattığı sağlıksız koşullar varlığını sürdürdükçe, bunların sonucu olarak ortaya çıkan sorunların, bu arada sağlık sorunlarının giderilebilmesi için bütün kişi ve kurumların üzerine düşeni eksiksiz olarak yapması gereklidir. Bu yaklaşım sosyal devlet ilkesi ve kamu hizmeti anlayışından kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 67, 69 ve 75. maddeleri ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 10. maddesi ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik düzenlemeleri ve bütün bu düzenlemelerin de ötesinde insanların yaşam ve sağlık haklarına ilişkin anayasal ve evrensel hakları gözetilerek hastaların tedavileri için gerekli ilaca erişebilmelerinin önüne çıkartılan engellerin ivedilikle kaldırılması gereklidir.

Durumun yeniden değerlendirilmesiyle, ilgi yazıda belirtilenin aksine, yeşil kartlılar ile sosyal güvencesi olmayanların ihtiyaç duyduğu ilaçların bedelinin Devlet tarafından karşılanacağının ivedilikle duyurulmasını ve sonuçtan Birliğimize de bilgi verilmesini bekler; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Bilgi için:

T.C.Sağlık Bakanlığı

T.C.İçişleri Bakanlığı

T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı