Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Oybirliğiyle Karar Verdi: KHK Yok Hükmündedir!

2Devrimci Sağlık İş, Petrol iş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-19-20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara"da gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısında, 663 sayılı KHK oylandı. Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi, oybirliğiyle KHK"nin yok hükmünde olduğuna karar verdi. 

 

Kongre fotoğrafları için...

21.11.2011

Basın Duyurusu

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Oybirliğiyle Kararını Verdi:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YOK HÜKMÜNDEDİR!

Devrimci Sağlık İş, Petrol iş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlık Ve sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3. ULUSAL KONGRESİ’nde gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısına farklı sağlık meslek gruplarından yüz elliyi aşkın sağlık çalışanı katıldı. Sağlıkçılar Meclisi toplantısı, 19 Kasım 2011 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda 2 Kasım 2011 gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) görüşüldü.

KHK hakkında lehte söz hakkı isteyen hiç kimsenin olmadığı Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısında söz alan çok sayıda konuşmacı;

  • Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663 sayılı KHK’nın sağlık çalışanları tarafından hiçbir biçimde kabul edilemeyeceği,
  • Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün sağlık çalışanlarının mücadeleye dahil edilmesi,
  • Sağlık çalışanları ve toplumun 663 sayılı KHK’nın getirdiği kayıplar, sağlık alanında yol açacağı tahribat konusunda bilgilendirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmesi,
  • KHK’nın getirdikleri/götürdüklerinin toplumla paylaşılması için çok sayıda yazılı ve görsel materyal hazırlanması ve dağıtılması,
  • Bilgilendirme çalışmaları için hastane bahçelerinde çadırlar, meydanlarda standlar açılması,
  • Bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programının oluşturulması,
  • İllerde ve işyerlerinde Sağlıkçılar Meclisleri’nin bir an önce kurulması,
  • Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine dahil edilmesi,
  • Yürütülecek çalışmaların bütün sağlık mesleklerinden öğrencileri de kapsaması,
  • KHK’ya karşı üretimden gelen gücün kullanılıp süresiz grev de dahil sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oybirliğiyle reddedilerek sağlık çalışanları için “YOK HÜKMÜNDE” olduğuna karar verildi.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ
 DİVAN HEYETİ