650 Sayılı KHK hakkında CHP’ye iletilen yazı

HukukTürk Tabipleri Birliği, 650 sayılı KHK’nin hekimlerle ilgili hükümleri hakkındaki görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi’ne 5 Eylül 2011 pazartesi (bugün) itibariyle iletmiştir. Türk Tabipleri Birliği, ilettiği yazısında anamuhalefet partisi olarak Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılması talebini dile getirmiştir.

 

 

CHP"ye 5 Eylül 2011 tarihinde Türk Tabipleri Birliği tarafından yollanan yazı

05 Eylül 2011
1225/22011

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI"NA

ANKARA

Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete"de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı"nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getirdi.

Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmet sunumunda sağlık çalışanları ve özel olarak hekimlerin çalışma koşullarına yönelik bütünlüklü görüş ve önerilere sahiptir. Hükümet"in "Tam Gün" adı altında yaptıkları, yürüttüğü piyasacı sağlık hizmeti programı içerisinde hekim sağlık işgücü piyasası düzenleme çalışmaları olup gerçek anlamda tam süre çalışmayı savunan bir meslek birliği olarak tarafımızdan kabul edilemez bulunmaktadır.

Bu nedenle çalışma yasaklarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin (KHK) hükümlerinin Anayasaya aykırılığı hakkındaki Türk Tabipleri Birliği görüşlerini değerlendirileceği düşüncesiyle iletiyoruz.

Saygılarımızla;

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

"650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Tam Gün’ le İlgili Hükümleri Hakkında Türk Tabipleri Birliği Görüşleri" için tıklayınız