Bu Kaçıncı Torba Yasa?

ttb

Türk Tabipleri Birliği, 18 Mart 2011 tarihinde iki AKP Milletvekili tarafından TBMM"ye sunulan yasa teklifine ilişkin görüş ve önerilerini açıkladı.

18 Mart 2011 tarihinde TBMM’ye iki AKP Milletvekili tarafından bir kanun teklifi verildi. “Teklif”te hekimler dahil bütün sağlık personelini, kamu hastanelerini, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, klinik araştırmaları içeren hükümler bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tekliften 23 Mart 2011 günü akşamı haberdar olmuştur. Tüm Uzmanlık Derneklerinden görüşleri istenmiştir. Hızla oluşturulan görüş ve öneriler; 24 Mart 2011 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu"nda Genel Sekreter Dr. Feride Aksu Tanık ve Av. Ziynet Özçelik tarafından, 25 Mart 2011 tarihinde ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda Başkan Dr. Eriş Bilaloğlu tarafından dile getirilmiştir. (TTB görüş ve önerileri için...)

Teklife ilişkin yazımızda;

  • Sağlık ekibi içinde yer alan sağlık mesleklerinin görev tanımlarında kimi eksiklikler ve hatalı düzenlemeler tespit edilmiş, bunların giderilmesi için ilgili uzmanlık alanlarının ve ilgili meslek temsilcilerinin katılımına olanak veren bir çalışma yapılması önerilmiştir.
  • Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal uzmanlığı çizelgeleri ile eğitim sürelerinin yasa ile düzenlenmesinin uygun olmadığı, yapılan düzenlemelerin de uzmanlık derneklerinin gerekçeli bilimsel değerlendirmelerine, konuya ilişkin yargı kararlarına aykırı olduğu belirtilmiştir. Yasal düzenlemede ısrar edilmesi halinde yine ilgili uzmanlık alanlarının temsilcilerinin görüş ve önerilerinin yansıtılacağı bir çalışma yapılarak eksiklik ve hataların giderilmesi istenmiştir.
  • Toplu Konut İdaresi"ne hastane yaptırılması ile üye yapısının nasıl olacağı belirsiz bir kurulun kararına dayanarak, mevcut hastanelerin TOKİ’ye devrine olanak veren maddenin değiştirilmesi istenmiş, önerimiz sunulmuştur.
  • Sözleşmeli istihdam biçiminin kaldırılması gerektiği belirtilmiş, düzenlemenin gerekçesi olan Anayasa Mahkemesi kararı da eklenerek sağlık personelinin yönetsel görevlere atanmasından vazgeçilmesi istenmiştir.
  • Ödeme gücü bulunmayan kişilerin kamu hastanelerine olan borçlarını silen maddeye, alacakları silinen üniversite hastanelerine Hazine"den para aktarılması istenmiştir.
  • İnsan üzerindeki klinik araştırmalarla ilgili Etik Kurullar"ın, araştırmaya katılanların yaşam ve sağlık haklarını koruyacak biçimde gerekli bilgilere ve bağımsız çalışma koşullarına sahip üyelerden oluşturulması ile eksiklik ve hataların düzeltilmesi önerilmiştir.

Yazılı olarak ilettiğimiz görüş ve önerilerimiz önerge biçiminde de hazırlanarak komisyon başkanlıklarına ve milletvekillerine gönderilmiştir.

Ayrıca TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına ve muhalefet partilerinin temsilcilerine, hekimler ve sağlık ortamı için çok daha ivedi olan;

  • Sağlık Bakanlığı"na bağlı sağlık kuruluşlarında güvenceli sabit ödemelerin artırılmasına, (Öneri için…)
  • Üniversiteler dahil bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin emekliliklerine yansıyacak güvenceli ücretlerin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa önerileri iletilmiştir. İletilen önerilerin "torba" teklife eklenmesi istenmiştir. (Öneri için...)