'Tam gün' konusunda yeni bir baskı uygulaması mı?

ttbTürk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek, resmi kurumda çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında çalıştırılmaması için özel hastanelere yönelik olarak hukuki ya da fiili herhangi bir idari eylem veya işlem tesis edilip edilmediğini sordu.

 

07.12.2010

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

ANKARA

Bilindiği üzere 5947 sayılı Yasa ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı 4 Aralık Cumartesi günü yayınlanmış olup ilgili Kararda, Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşam hakkı ile 56. maddesindeki sağlık hizmetlerine erişim hakkı ile doğrudan bağlantısından bahsedilerek hekimlerin yerine getirdikleri mesleki faaliyetin sadece resmi kurumdaki görev ile sınırlandırılmasına ilişkin yasa hükmü Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararının yayınlandığı gün, özel hastanelerin Bakanlığınız tarafından telefonla aranarak yetkililerinin 6 Aralık Pazartesi günü acil olarak toplantıya davet edildikleri; yapılan toplantıda, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü tarafından resmi kurumda görevli olan ve mesai saati dışında özel hastanede çalışan uzman tabiplerin 7 Aralık 2010 tarihi itibariyle kamudan istifa etmeleri ya da özel hastanedeki iş akitlerinin sona erdirilmesi; aksi takdirde 'gereğinin Bakanlığınızca yerine getirileceğinin' belirtildiği Birliğimize gelen yakınmalarda ifade edilmiştir.

Birliğimize iletilen yakınmaların doğru olması halinde, Anayasa Mahkemesi Kararına uygun düzenleme yapmak yerine baskıcı bir uygulamayla, yasal düzenleme ile güdülen Anayasa'ya aykırı amacın, fiili baskıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığı sonucu çıkarılacaktır. Bu yönde ortaya konulan idari eylemlerin hukuka aykırılığının yanı sıra suç oluşturduğu da dikkate alındığında, varsa derhal son verilmesi gerektiği açıktır.

Bu çerçevede, meslektaşlarımızın doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, resmi kurumda çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında çalıştırılmaması için özel hastanelere yönelik olarak hukuki ya da fiili herhangi bir idari eylem veya işlem tesis edilip edilmediği ile ilgili gerekli bilginin ivedilikle paylaşılmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri