'Tam gün' sonrası uygulamalarda 'ayrımcılık'!

altSağlık Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında 19 Mart 2010 günü 5947 sayılı Yasa kapsamında Sağlık Bakanlığı’na tekrar atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve diş tabipleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda; 5947 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak talepte bulunanların görevlerinden ayrıldıkları ildeki münhal yerlere atamasının yapılması, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ise taleplerine göre Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesinin uygun görüldüğü, aynı Kanun’un 18’inci maddesi ile emekli olan tabip ve uzman tabiplerin tekrar memuriyete atanmalarına engel bulunmadığı, ancak emekli olan tabip ve uzman tabiplerin Bakanlık kadrolarına atanabilmesi için Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde ilan edilecek olan açıktan atama kuralarına başvurması gerektiği belirtilmiştir. 

5947 Sayılı  Yasa’nın gerekçesinden 17 ve 18. maddelerinde getirilen düzenleme ile,  halen değişik nedenlerle kamu kurumları dışında çalışan ve çalışabilecek durumda olan hekimlerin hekim işgücüne olan gereksinimin karşılanması amacıyla kamuda istihdamın sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle kamu hizmetinde duyulan ihtiyaç nedeniyle yeniden istihdamına ihtiyaç duyulan hekimlerden,  65 yaşından önce emekli olmuş hekimlere de çekilmiş ya da çekilmiş sayılan hekimlerde olduğu gibi öncelikle son görev yaptıkları ildeki münhal yerlere atanma olanağı verilmesi yerinde olacaktır. Aksi yöndeki uygulamanın, hekimler arasında haklı bir sebep olmaksızın ayrımcılığa yol açacağı gibi yasal düzenlemenin amacı ile de uyumlu olmayacağı düşünülmektedir.

TTB Merkez Konseyi yukarıdaki nedenlerle Sağlık Bakanlığı'na bir yazı ile başvurdu ve gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulama işlemlerinde birliğin sağlanmasını talep etti.