Sağlık örgütlerinin önümüzdeki dönem etkinlik programı açıklandı

 
altSağlık alanında görev yapan sendika, dernek ve meslek örgütleri, önümüzdeki süreçte yürütülecek eylem takvimini paylaşmak üzere ortak bir basın toplantısı düzenlediler. TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür ve Dev-Sağlık İş Ankara Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları"nın katıldığı basın toplantısı, TTB"de gerçekleştirildi.

25.02.2010
 
BASIN AÇIKLAMASI

2010 yılı sağlık çalışanları ve hizmet alanlar için kritik öneme sahip bir tasarının, “tam gün”ün yasalaşması ile başladı. Bildiğimiz kadarıyla TBMM’de bekleyen diğer tasarı da Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı"dır.

Anlaşıldığı kadarıyla 2010 yılında sağlık alanında birçok açıdan  “berraklaşmaya, sadeleşmeye”  tanık olunacak. Bugün görüyoruz ki, yürütülen politikaya, yapılanlara dair endişelerimiz, ifade ettiklerimiz bütünüyle yerindeymiş ama çabalarımız durdurmaya yetmemiş.

Biz sağlık çalışanları olarak kendimize, mesleğimize, özlük haklarımıza, bugünümüze, geleceğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkan bir çaba içerisinde olacağız.
 
Dün, 2010 Ocak ayı içerisinde yaptığımız buydu.

Bizler doğru olduğu her gün onaylanan düşüncelerimizi daha etkin duyurmak için yarın yani önümüzdeki günlerde birlikte yapacağımız etkinlikleri sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyoruz.

26 Şubat"ta Dev Sağlık İş"in yanındayız:

Türkiye"de hemen bütün çalışma alanlarında yaşanan temel sorun taşeronlaştırmadır, güvencesizleştirmedir. En yaygın taşeron işçi çalıştırılan sektörlerden biri sağlıktır; 110 binin üzerinde  taşeron işçi deyim yerindeyse kölece çok uzun süre, düşük ücretle, her türlü işte çalıştırılmaktadır. Bu durumun kendisinin bir insan hakkı ihlali olmasının ötesinde sağlık hizmetlerinin nitelikli şekilde verilmesinin önünde engeldir. Sağlıkta taşeronlaştırmanın yasadışı olduğu Çalışma Bakanlığı tarafından da tescil edilmiştir.   Bizler tek bir çalışma rejiminde, bugün ve gelecek güvencesi içerisinde çalışmak istiyoruz.

Alnımızın teriyle çalışıyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz!

Hakkımız olanı istiyoruz!

Eşitlik İstiyoruz!

İnsanca Çalışmak, İnsanca Yaşamak İstiyoruz!

İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz diyoruz.

Taşeronlaştırmanın sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında ve sağlık hizmetleri sunumunda yarattığı yıkıma son verilmesi; taşeronlaştırmanın Çalışma Bakanlığı tarafından tescillenen hukuk dışılığına son verilerek taşeron sağlık işçilerin kadroya geçirilmesi  talebiyle 26 Şubat’ta Başbakanlık önünde olacağız.

10 Mart"ta iş yerlerinde katkı-katılım payı kaldırılsın diyeceğiz:

Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın başında vatandaşın cebinden para çıkmayacak demişlerdi, doğru değil, ufak ufak başlayıp giderek vatandaşın yaptığı cepten harcamalar artacak demiştik. İşte bugün hizmet alırken yapılan ödemeler kamu-özel başlamıştır. 10 mart günü kendimizin/halkın sağlık hakkı için iş yerlerimizde vatandaşa yönelik olarak bildiri dağıtacağız, hizmet alırken yaşanan güçlükleri paylaşacağız, katkı-katılım payı kaldırılsın diye basın açıklamaları düzenleyeceğiz.


12 Mart"ta taleplerimiz için yürüyoruz:

4-B, 4-C, 4924, vekil, taşeron adı altında güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalışma ve angaryaya son verilmesi,

Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çalışması,

Rekabeti körükleyen, kalıcı olmayan performans ücretlendirmesi yerine emekliliğimize de yansıyacak, insanca yaşamaya yetecek, kalıcı ve güvenceli temel ücret ödenmesi,

Meslek ve görev tanımlarımızın yapılması,

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı,

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının bilimsel temelde ele alınması ve bu alanda yasal düzenlemeler yapılması,

Tam gün yasasının iptal edilmesi,

TBMM alt komisyonda olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının geri çekilmesi, 

Sağlıktaki katkı-katılım payı ve her türlü ilave ücretlerin kaldırılması,

Sağlık hakkının güvenceye alınması,

HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİK GELECEK İÇİN

sağlık müdürlüklerine yürüyüş ve taleplerimizi içeren basın açıklamaları  yapacağız.

14 Mart 2010 Sağlık politikalarını ve uygulayıcılarını protesto ediyoruz: 

Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkı kandıran, yanıltan, sağlık çalışanlarına karşı hürmetsiz, halkı kışkırtan ve son olarak tam gün yasası ile gerçek dışı beyanlarla karşı karşıya getiren tutumu nedeniyle örgütler adına birer kişilik temsili katılımla protesto amacıyla Ankara’da Sağlık Bakanlığına siyah çelenk bırakacağız. Aynı  gün; illerde sağlık hakkı yürüyüşleri düzenleyeceğiz.

Bir kez daha vurgulamakta yarar var:

Biz dün olduğu gibi bugün de ısrarla, sağlık çalışanları olarak kendimize, mesleğimize, özlük haklarımıza, bugünümüze, geleceğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkan bir çaba içerisinde olacağız. Sağlığı, sağlığımızı ve yaşamımızı piyasaya ve piyasacı sağlık politikalarının uygulayıcılarına teslim etmeyeceğiz.
 

BU TALEPLERİ  KENDİ TALEPLERİ OLARAK GÖREN

TÜM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
BAŞTA OLMAK ÜZERE EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİNİ VE HALKIMIZI

EYLEMLERE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ. 

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
SÖZSEN
ÇEVRE VE SAĞLIK DERNEĞİ