'Acil Servis Nöbetleri'nin iptali istendi

altYataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de düzenlenen “Acil Servis Nöbetleri”nin iptali istemiyle dava açıldı.
 
Bilindiği gibi, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Sağlık Bakanlığı Tebliği, 16.10.2009 gün ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Türk Tabipleri Birliği tarafından genel olarak, acil servis hizmetlerinin sunumunda belirli standartların sağlanabilmesi amacıyla düzenlemeye gidilmiş olması olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte, sözü edilen Tebliğin 12. maddesinde hizmetin gereklerine uygun olmayan, hekimlerin özlük ve sosyal haklarını büyük ölçüde daraltan “Acil servis nöbetleri” düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık derneklerinin de görüşü alınarak Yönetmelikle düzenlenmesi gerekirken Tebliğ’de düzenlenen ve hizmetin gereklerine de uygun bulunmayan, ayrıca hekim çalışma saatlerini artıracak olan müstakil branş nöbetleri ve müstakil branş havuz nöbetleri ile tek uzman hekimin bulunduğu sağlık kurumlarında 365 gün icap nöbeti tutulmasını getiren düzenlemelerin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
 
Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler içinde, özellikle acil servislerde bulundurulması gereken alan, birim, yatak ve personel asgari standardının yanı sıra, acil servislerde bulunması gereken tıbbi cihaz ile ilaç asgari standardının belirlenmesinde hizmetin gereklerine uygun düşmeyen, eksik ya da hatalı düzenlemelere gidilmişse de, bunların davalı idare ile yapılacak işbirliği sonucunda giderilebileceği düşünülerek, bu konulara ilişkin diğer hükümler ayrıca dava konusu edilmemiştir.
 
TTB HUKUK BÜROSU