AKP'nin inisiyatifine bırakılmamalı

altTTB Başkanı Gençay Gürsoy yeni anayasa hazırlanmasını iktidara bırakan çevreleri uyardı:

"AKP"nin inisiyatifine bırakılmamalı"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Gençay Gürsoy, "emeğin örgütlenmesinin ve hak mücadelesinin önündeki bütün engelleri kaldıran, her türlü vesayeti reddeden, eşitlik ve barış kavramlarını içselleştirmiş ve ruhuna sindirmiş bir anayasa" istediklerini söyledi. Yeni bir anayasa hazırlanmasını reddedip, bu amaçla yapılacak çalışmaları iktidarın insiyatifıne bırakan çevreleri eleştiren Gürsoy, uyardı: "Bu, anayasa değişikliklerinin AKP"nin tabanının talepleriyle sınırlanmasına ve çoğunluk hegemonyasının güçlenmesine neden olur." TTB Başkanı Gençay Gürsoy, yeni anayasa tartışmalarına bakış açısını, yapılmasını istedikleri düzenlemeleri ve izlenmesi gereken süreci, gazetemize anlattı. Beklentilerine uygun bir anayasanın tarifini yapan Gürsoy, "İnsan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin geliştirilmiş çağdaş normlarına uygun, emeğin örgütlenmesinin ve hak mücadelesinin önündeki bütün engelleri kaldıran, her türlü vesayeti reddeden, eşitlik ve barış kavramlarını içselleştirmiş ve ruhuna sindirmiş bir anayasa, bugünkü TTB yönetiminin ortak talebi. 1982 Anayasası, 1987"den bu yana yapılan çeşitli değişikliklere karşın, bu talepleri karşılamaktan çok uzak" dedi.

Yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığını savunarak, tüm inisiyatifi iktidara terk eden yaklaşımı doğru bulmadığını ifade eden Gençay Gürsoy, bu şekilde işletilecek bir sürecin, anayasa değişikliklerinin AKP"nin kendi tabanının talepleriyle sınırlı kalmasına ve çoğunluk hegemonyasının güçlenmesine neden olacağı uyarısını yaptı. Gürsoy, "Bunu engellemenin yolu, parlamento dışı demokrat toplumsal muhalefeti yanına alarak, siyasi muhalefeti genişletmek ve anayasa tartışmalarına ortak olmaktır" dedi.

 
 
ANAYASA MAHKEMESİ"NE BİREYSEL BAŞVURU:

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini zedeleyen, sınırlayan ya da ortadan kaldıran her türlü yargı kararı için Anayasa Mahkemesi"ne bireysel başvuru hakkı tanınmalı. Ancak bu aşamaya gelinceye kadar, işlemekte olan hukuki süreç tüketilmeli. Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi"nin yükünü çok arttıracağı yolundaki teknik sorunlar üstesinden gelinmeyecek engeller değil.

 
OMBUDSMANLIK:

Ombudsmanlık kurumu, çağdaş toplumlar için kaçınılmaz bir ihtiyaç. "Hikmetinden sual olunmaz" devlet anlayışının aşılması yolunda, bu kurum önemli bir araç olabilir.

 
PARTİ KAPATMANIN ZORLAŞTIRILMASI:

Siyasi partilerin kapatılması kuşkusuz zorlaştırılmalı. Ancak bu güvencenin pratikte sadece iktidar partisi için işlemesini sağlayacak düzenlemelerden mutlaka kaçınılmalı.

 

KONU MECLİS"E HAPSOLMAMALI

Yeni anayasanın, salt Meclis içine hapsedildiği bir süreçte ele alınmaması gerektiğini belirten Gürsoy, "Demokratik örgütlerin, sadece iktidar ve ana muhalefet liderlerinin itibarına mazhar olanların değil, halktan temsil onayını almış bütün siyasi partilerin ve aktörlerin özgürce tartışabileceği bir ortama ihtiyaç var" diye konuştu.

Gerek sağlık emekçilerinin hakları ve sağlık hizmetinin sunumu, gerekse bütünüyle haklar ve özgürlükler konusunda, yeni anayasadan temel beklentilerini de aktaran TTB Başkanı, "Her şeyden önce, başlangıç ilkelerindeki temel felsefe itibarıyla, evrenselliği yansıtan, etnik, dinsel, ırksal aidiyetleri işaret etmeyen bir yurttaşlık kimliği benimsemeli" görüşünün altını çizdi. Gürsoy, şu vurgulan yaptı: "Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu, her yurttaşın eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanması ve devletin yurttaşların sağlığının korunması konusunda her türlü olanağı seferber etmesi gerektiği net şekilde vurgulanmalı. Anayasaya sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin korunması konusunda sınırlayıcı önlemler getirmeli. İşçi sağlığı ve işyeri güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeler hazırlanmalı.

Cumhuriyet (18 Mayıs 2009)