Danıştay, Atama ve Nakil Yönetmeliği ve Personel Dağılım Cetveline ilişkin karar verdi

alt13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Dağılım Cetveli İlkeleri’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada karar verildi.

Danıştay 5. Dairesi, 2007/4027 E., 2008/5078 K.  sayılı ve 22.10.2008 günlü kararıyla; Yönetmelikteki,

     Personel Dağılım Cetvelinin tanımında yer alan “azami” ibaresinin,

     Personel Dağılım Cetveline göre ihtiyaç bulunması halinde geçici görevlendirme yapılabileceğine ilişkin düzenlemenin,

     Mehil müddetinden geçen sürelere hizmet puanı verilmeyeceğine dair düzenlemenin,

•     Kurum içi naklen atamalarda Bakanlığın müracaatları kabul etmeyebileceğine ilişkin düzenlemenin,

     Profesör, doçent olanlar ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanların dönem ve kura şartına bağlı olmadan kurumlar arası naklen atanabileceklerine ilişkin düzenlemenin,

     Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atamalarda personelin bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabileceğine ilişkin düzenlemenin,

Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin;

     Personel Dağılım Cetveli"nde birim bazında belirlenen personel sayısının, o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği"nde öngörülen standartları aşması ya da personelin unvan ve branşında standardın olmaması halinde Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılacağına,

     Entegre ilçe hastanesi olan yerlerde, hizmet gereklerine göre personel istihdamı yapılacağına, 

     Personel sayısının yetersiz olması durumlarında ebe ve hemşireler birbirlerinin yerine istihdam edilebileceğine,

     Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşirelerin görevlendirilebileceğine ya da vekaleten atanabileceğine,

     Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri ve/veya röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, ihtiyaç halinde, anestezi ve/veya röntgen teknisyenliği alanında sertifika almış personel istihdam edilebileceğine,

     Acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, sayısı yeterli hale gelene kadar acil sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ya da toplum sağlık teknisyenleri istihdam edilebileceğine, 112 istasyonlarına ve diğer acil sağlık hizmeti sunulan yerlere acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri ataması yapıldıkça, buralarda istihdam edilmiş olan diğer personelin (ebe, hemşire, toplum sağlık teknisyeni v.b.) bulundukları ilçe içinde PDC si uygun olan başka sağlık kuruluşlarında istihdam edileceğine,

     Bakanlık tarafından kabul edilmiş bir hizmet içi sertifika programından sertifika almış personelin, programla ilgili yönetmelik, yönerge ya da genelge hükümlerine uygun olarak istihdam edileceği, bununla beraber, aynı konuda sertifika alan personel sayısı ilgili birimin PDC sinden fazla ise, kadrosuna uygun başka bir birimde çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerinin iptaline karar vermiştir.