Adli Tıp Kurumu'na siyah çelenkli protesto

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu; Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı"nca TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Elif Kırteke, Dr. Lale Tırtıl ve Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) Başkanı Dr. Serhat Gürpınar"a verilen cezaları ATK önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Bugün (4 Aralık) Yenibosna"da bulunan ATK önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Barosu temsilcileri, ATUD üyeleri ile birlikte çok sayıda Adli Tıp çalışanı katıldı. Açıklama sırasında ATK fotoğrafçısının bir tabelanın arkasından gizlice basın açıklamasını görüntülemesi dikkat çekti.

04.12.2008

 Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı’nca 3 Uzman Doktora Ceza Verilmesini Kınıyoruz!

 T. C. Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’e sesleniyoruz:

Kamuoyunda “Üzmez Olayı” olarak bilinen ve tüm toplumda infial yaratan gelişmeyle ilgili olarak;  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Adolesan Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği;  Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun bilimsel olarak geçersiz olduğunu saptamışlar; bunu birlikte yaptığı basın açıklamasında sizlere ve kamuoyuna duyurmuşlardır.

ATK yönetiminden, hatalarını kabul edip gereğini yerine getirmelerini beklemekte iken; ATK yönetimi, ilk iş olarak basın toplantısına katılan Uzman Dr. Elif Kırteke (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi), Doç. Dr. Serhat Gürpınar (Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı), Uzman Dr. Lale Tırtıl (Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi ve İstanbul Tabip Odası Çocuk Komisyonu üyesi) hakkında soruşturma açarak, ceza vermiş; gerçeklerin ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuştur.

Bu antidemokratik baskıcı tutum meslek ve uzmanlık örgütlerimize; tüm hekimlere karşı bir “gözdağı” niteliği taşımaktadır. “Üzmez Olayı” ve onlarca benzerinde sorumlukları olan, yıllardır çalışanları üzerinde bu tarz baskıcı yaklaşımları süreklilik kazanan ATK yöneticilerini ivedilikle görevden almanızı bekliyoruz.

ATK tarafından Üzmez Olayı’nda düzenlenen ve hatalı olduğu sizler tarafından da kabul edilen rapor, bilimsel ve hukuksal olarak geçersizdir. Daha da vahimi, ATK tarafından verilen bu rapor bir istisna olmayıp; ATK’nın daha önce de benzeri onlarca raporunun varlığı yalnızca tıp ve hukuk çevrelerinde bilinen değil; giderek tüm toplum tarafından paylaşılan bir gerçektir.

Türkiye’nin adli tıp alanındaki en büyük bilirkişilik kurumu ATK, bilirkişiliğin en öncelikli koşulu olan güvenilirliğini bütün toplum kesimlerinde yitirmiştir. ATK tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına bugün artık hiçbir vatandaşın güveni kalmamıştır. Şöyle ki, Kurum, ATK Yasası’nın 23. Maddesinde yer alan “…tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez,” hükmüne aykırı davranarak rapor hazırlama yoluna gitmiştir. Bu hata Kurum tarafından da itiraf edilmiş ve uzman psikolog bulundurulmayana değin rapor yazımının durdurulduğu kamuoyuna aktarılmıştır. 

Bilirkişi ve bilirkişilik kurumlarının yeterlik ve yetkinliklerinin bağımsız kurumlar tarafından değerlendirilmesi, hukukun saygınlığı ve toplumun adalete güven duyması için önemlidir.  ATK mevcut işleyiş içinde adeta tek başına hizmet vermekte ve denetimini de bizzat kendisi yapmaktadır. ATK’nın bu koşullarda bilirkişilik yapmaya devam etmesi hukuk sistemimize olan güveni derinden sarsmaktadır. Bu soruna en kısa sürede köklü bir çözüm bulunması zorunluluktur.

Sayın Bakan, 

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı, bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Mevcut haliyle tıbbın tüm bilgi ve uygulamalarına aykırı olan ATK, Adalet Bakanlığı’na bağlı olmaktan çıkarılmalı, atamaları kurum özerk bir yapıya kavuştuktan sonra kendi içinde yapabilmeli, üniversiteler, meslek ve uzmanlık örgütlerinin görüşleri ışığında en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılarak; özerk, bilimsel, objektif güvenilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamuoyu nezdinde onarılamaz derecede güven kaybına uğramış olan ATK’nın yönetim kadrosuyla birlikte bilimsel veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması için sizi biran önce harekete geçmeye; bu konu için gereğini yapmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 İSTANBUL TABİP ODASI
 İSTANBUL BAROSU