Hatay'da Güney illeri toplandı

25 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında alınan kararların nasıl yaşama geçirileceğini değerlendirmek, bilgileri paylaşmak ve bir iş planı çıkarmak üzere 16 Kasım 2008 tarihinde Hatay Tabip Odası’nda Adana, Gaziantep ve Hatay Tabip Odaları ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’nun katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Toplantı üç ana başlıkta gerçekleştirildi.

İlk olarak odaların işleyişiyle ilgili hukuk bürolarının oluşturulması ve eşgüdümü, soruşturmacı eğitimlerinin planlanması, ABİS programı, sağlık veri istatistik merkezinin kurulması çalışmaları ve yayın organımız Tıp Dünyası’nın içeriğinin yeniden değerlendirilmesi konuları tartışıldı.

İkinci olarak TTB ve Odaların toplumsal sorumluluğuyla ilgili konular tartışıldı. Bu kapsamda bazı illerde görülen su sorununun gittikçe tüm dünyanın sorunu olacağı ve insanlığın bu sorunla daha fazla karşı karşıya kalacağı söylendi. Bunun için illerde su platformları oluşturulması ve halkın konu hakkında bilgilendirilmesi gereği dile getirildi. Ayrıca diğer illerde oluşturulan Herkese Sağlık- Güvenli Gelecek Platformunun güney illeri özelinde de kurulması gereği belirtildi. Bu platformun SSGSS, iş yasaları ve Aile hekimliğine karşı diğer demokratik kitle örgütleriyle işbirliğine gidilmesi gereği ifade edildi.

Son olarak da aile hekimliği, kamu hastanelerinin işletmeye dönüştürülmesi yasaları, artan özel hekimlik sorunları ile ilgili odaların aktif bir çalışma yapması gereği dile getirildi. AKP hükümetinin sağlık politikalarının sağlık çalışanlarına ve toplumsal dezavantajlı kesimlere büyük sıkıntılar yaratacağı ve sağlıkta yıkıma yol açabileceği ifade edildi. Odaların TTB ile birlikte daha aktif ve etkin bir rol alması gereği belirtilerek, geniş katılımlı bir Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısının Ocak ayı başlarında yapılması kararı alındı.