Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği yayımlandı

Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, Resmi Gazete"nin 23 Ekim 2008 tarihli sayısında yayımlandı.


Bir süre önce SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin yayımlanmasının ardından, kapsam olarak 657 sayılı Devlet Memurları ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerini, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerini,  3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerini, 223 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri ilgilendiren TUT yayımlandı.

SUT’tan farklı olarak TUT kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanan kesime aile hekimliğinin pilot uygulamanın başladığı illerde sevk zinciri zorunluluğu getirilmezken, bu kesim katkı payı ödemesinden de muaf tutulacak. TUT’a göre aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması teşvik edilecek sevk zorunluluğu olmayıp sevk işlemleri diğer hükümlere göre yapılabilecek.   

Anayasa Mahkemesinin 15.12.2006 tarihli GSS’yi özellikle memurlar yönünden kısmen iptal kararında memurların mevcut hakları korunduğu için bu biçimde düzenlendiği anlaşılan TUT sağlık hizmetlerine ulaşımı ve kapsamını sınırlama, hizmetin piyasalaşması başlıklarında ise SUT’u aratmıyor.  

TTB olarak SUT veya TUT gibi sağlık hizmetlerinin niteliğini düşüren, piyasalaştıran, hizmete ulaşımı zorlaştıran ve kapsamını daraltan, iyi hekimlik ilkeleri ile çelişen, hekimlerin mesleki bağımsızlığını yok eden uygulamalara karşı bu güne dek olduğu gibi örgütsel ve hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

2008 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği için...