'Suçluyu' doğru yerde arayalım!

SB. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bebek ölümlerinin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) aracılığıyla basına yansıması Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım birimlerine dikkatleri çekmiştir.

08 Ağustos 2008
BASIN AÇIKLAMASI
Hekimleri, sağlık çalışanlarını hedef göstermekten vazgeçelim:
“Suçluyu” doğru yerde arayalım!

SB. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bebek ölümlerinin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) aracılığıyla basına yansıması Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım birimlerine dikkatleri çekmiştir.

TTB 2 Aralık 2005 tarihinde, yaklaşık 3 yıl önce bu konuda kamuoyunu raporla uyarmış bir meslek örgütü olarak bu özel duruma da büyük bir sorumlulukla yaklaşmıştır. 03.08.2008 tarihi itibarıyla ilgili tabip odası olan Ankara Tabip Odası ile birlikte bir kuruloluşturma sürecine girmiş olup anılan kurul çalışmalarına başlamıştır. Kurul’un çalışmaları bittiğinde konu olabildiğince bütün boyutlarıyla ele alınmış olarak kamuoyuna açıklanacaktır.

            Ancak konuyla ilgili basında yer alan kimi değerlendirmeler kanımızca hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik kastını aşan yorumlar, ötesi seviyesiz ifadeler içermektedir.

Ölüm ve yaşamın anlamını ve hastaların, hasta yakınlarının sıkıntılarını en iyi bilecek ve bilen kesim kuşkusuz hekimler, sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının yaptıkları işe yabancılaşmaları vb. sorunlar yaşanan gerçeklerdir. Bu durumun nedenleri bilimsel olarak incelenir, incelenmektedir. Kuşkusuz başta gelen gerekçe, içinde yer alınan sağlık sistemidir.

Nedir bu “sağlık sistemi”?

AKP’nin 6 yıla varan hükümetlerindeki Sağlıkta Dönüşüm Programı kamu sağlık sistemlerinin tahribatıdır. Yani aile hekimliği sistemi, hizmetlerin taşeronlaştırılması, hastanelerin işletmeleştirilmesi, performans adı altında sayıya endekslenmiş bir hizmet sunum anlayışı, esnek çalışma-angarya, sözleşmelilik, güvencesizlik… işin özü bütünüyle paraya bağımlı olmuş bir kafayla verilen sağlık hizmetiBunları göz ardı eden, bütün bir süreci hekimlerin, sağlık çalışanlarının üstüne yıkmaya çabalayan bir yaklaşımın hedefi konuyu saptırmak, gerçekleri gizlemektir ve bilerek ya da bilmeyerek sağlıkçıları şiddete hedef göstermektir.

Sağlıkta Dönüşüm’ün oluşturduğu sağlık sisteminde hala hekimler, sağlık çalışanları özveriyle hizmet vermeye direniyorlarsa bu olsa olsa takdir edilecek bir durumdur.

TTB hekimlerin yol gösterici eleştirilmesinde, kişisel ya da yıllar içerisinde yerleşmiş olumsuz alışkanlıkların sorgulanmasında yarar görür. Bunu yapmak yerine bir biçimde edindikleri köşelerinden hasta/hasta yakınlarına hekimleri ve sağlık çalışanlarını seviyesiz, mesnetsiz ifadelerle ve profesyonelce hedef gösterenleri sorumlu ve sağduyulu yazmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ