Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı görüşülüyor

Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz 2008 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu (TUK) toplantıya çağırdı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği(TTB) TUK temsilcisi olarak Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. İskender Sayek katıldı.

 Toplantıda üyelere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) taslak metni dağıtılarak görüş istenmiştir. TTB Merkez Konseyi, TUEY taslağını, değerlendirmelerini almak üzere uzmanlık eğitimi verilen illerdeki tabip odaları başkanlıklarına (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Sakarya)   ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) aracılığı ile de TTB-UDEK’e üye derneklere, Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ile TTB Genel Pratisyenlik Enstitiüsü’ne göndermiştir. Son olarak ilgili taslak TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu’na (AHEK) iletilmiştir.

Gerek uzmanlık eğitimi verilen tabip odalarından gerekse derneklerden -yaz ayı olmasına karşın- kısa sürede değerlendirme yanıtları gelmiştir. Gelen değerlendirmeler ışığında, 26 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. İskender Sayek’in başkanlığında, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri, TTB-UDEK Başkan ve Sekreteri, TTB MK Hukuk Bürosu, İstanbul ve İzmir tabip odası avukatları, ilgili odalardan gelen temsilciler ile birlikte TUEY taslağını önce genel sonra madde madde inceleyerek gerekli tartışmalar sonucunda öneriler dizisi ön raporu hazırlamıştır. Halen çeşitli uzmanlık derneklerinden görüşler gelmeye devam ettiği için hazırlanan ön rapor -daha sonra son hali verilmek kaydıyla- Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. TUEY taslağı 29 Temmuz 2008 tarihinde yapılan TUK 2. toplantısında görüşülmeye başlanmıştır.